MENU

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU UDZIELONE W DNIU 18.09.2009R.

Suszec, dnia 18.09.2009 r.

ZPU/341/pn/28/09

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

 

dotyczy:            postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę  i modernizację oczyszczalni ścieków przy ul. Ogrodowej w Suszcu”

 

 

W dniach od 15.09.2009 r. do 17.09.2009 r. do Zamawiającego wpłynęły pisma z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania, związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania.

W związku z powyższym, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które bez ujawniania źródła zapytania udostępnia na stronie internetowej:

 

PYTANIE 1:

Zwracam się z prośbą o zamieszczenie planu zagospodarowania terenu istniejącej oczyszczalni ścieków ( np. w skali 1:500). Plan ten jest niezbędny do przygotowania oferty w przedmiotowym przetargu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:

ZAŁĄCZNIKI:

1. Plan zagospodarowania terenu istniejącej oczyszczalni ścieków.

 Załącznik 1

2. Plan zagospodarowania terenu istniejącej oczyszczalni ścieków

( skala 1:500)

Załącznik 2

 

 

PYTANIE 2:

Jaka jest obecna i planowana wydajność oczyszczalni m3/d i jako max m3/h

 

            ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2:

Aktualna wydajność oczyszczalni Q śr d = 550m3/dobę, RLM=2900

Planowana wydajność oczyszczalni Qśr d = 1751m3/dobę, RLM=13611

 

 

PYTANIE 3:

Czy możliwa jest wizja lokalna i w jakim terminie?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3:

Wizja lokalna jest możliwa po uprzednim  telefonicznym ustaleniu terminu.

Osoba kontaktowa: inż. Tomasz Marcisz tel. 032 212 42 14 wewn.14, 605 444 992

 

PYTANIE 4:

Czy Zamawiający ma określoną technologię docelowej rozbudowy?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4:

Oczyszczalnia ma zostać zaprojektowana i wykonana jako oczyszczalnia mechaniczno- biologiczna, przepływowa. Biologiczny stopień oczyszczalni ścieków należy zrealizować jako jednostopniowy proces osadu czynnego z biologicznym usuwaniem azotu i fosforu. Nie dopuszcza się chemicznego strącania wstępnego substancji biogennych.

 

PYTANIE 5:

Czy Inwestor dopuszcza inne rozwiązania osadników wtórnych przy zachowaniu takich samych lub lepszych parametrów technicznych podanych w SIWZ?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5:

Nie dopuszcza się innych rozwiązań osadników wtórnych.

 

 

                                                                                Wójt Gminy Suszec

                                                                                    Marian Pawlas