MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 05.11.2015

Suszec, 05.11.2015 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy:     postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont nawierzchni boiska lekkoatletycznego w Suszcu”

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Z uwagi na:

-         udzielone wykonawcom w dniu 05.11.2015 r. odpowiedzi na pytania dot. realizacji w/w przedmiotu zamówienia oraz dokonane w związku z tym zmiany w SIWZ i w zał. nr 11 do SIWZ (PATRZ poniżej ZAŁĄCZNIK "2015 - 13 SIWZ - BOISKO SUSZEC - SZTUCZNA TRAWA - zg. ze zmianą  z dnia 05.11.2015") oraz w opisie  technicznym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  wynikające z konieczności doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert,

-         konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach i prawidłowe przygotowanie ofert,

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące przedłużenia terminu składania ofert do 12.11.2015r. godz. 11:00, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

1)            pkt 3.2 SIWZ zostaje zmieniony tylko w zakresie „WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY” i otrzymuje brzmienie:

-              wysokość włókna: 55 – 65 mm

-              typ włókna: monofil,

-              skład chemiczny włókna: polietylen

-              ciężar włókna: min. 13.000 Dtex,

-              gęstość trawy: min. 100.000 włókien /m2

-              przekrój włókna: „wzmacniane kształtem” t.j., o przekroju rombu, karo (diamentowe), śmigła,  owalne, liter V,S,C, inne niż prostokątna wstęga

-              grubość włókna: min. 300 mikronów

-              rolki klejone

-              linie w kolorze białym wklejone

wypełnienie trawy:

-              piasek kwarcowy, sortowany suszony, frakcji 0,2-1,2mm, w ilości wg wytycznych producenta trawy

-              granulat EPDM z recyklingu, kolor szary, frakcji 0,5-2,5mm, w ilości wg wytycznych producenta trawy

Pozostała treść pkt 3.2 SIWZ pozostaje bez zmian.

        

2)        pkt. 8.2.3 SIWZ został zmieniony i otrzymuje brzmienie:

W celu potwierdzenia, że oferowane na boiska nawierzchnie spełniają wymogi określone przez Zamawiającego, do oferty należy załączyć:

1)                  opis oferowanej nawierzchni - w tym celu należy złożyć wypełniony zał. nr 11 do SIWZ, w którym należy określić parametry techniczne dla oferowanej nawierzchni sztucznej trawy dla boiska oraz parametry techniczne dla oferowanej nawierzchni sztucznej dla bieżni, w stosunku do parametrów założonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; W tabelach zostały wskazane dopuszczalne odchylenia od parametrów wymaganych przez zamawiającego.

Każdy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą wypełnionego zał. nr 11, który tylko jako całość zostanie oceniony (wszystkie pozycje w tabelach muszą być wypełnione);

oraz

2)                  inne opisy oferowanych produktów (dot. nawierzchni boiska i nawierzchni bieżni, na podstawie których zamawiający oceni zgodność danych określonych przez wykonawcę w zał. nr 11 do SIWZ, w tym mi. in:

                              Dla nawierzchni ze sztucznej trawy:

1.      certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 15330-1 lub aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB;

2.      badanie specjalistycznego laboratorium, np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd., potwierdzające że parametry oferowanej nawierzchni są zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego;

3.      kartę techniczną oferowanej nawierzchni;

4.      kartę techniczną oferowanego granulatu EPDM;

5.      atest PZH oferowanej nawierzchni;

6.      atest PZH oferowanego granulatu EPDM z recyklingu;

7.      autoryzację producenta sztucznej trawy wystawioną na przedmiotowe zadanie;

Dla nawierzchni bieżni:

1.      Certyfikat lub deklarację zgodności z normą EN 14877 : 2013/ PN EN 14877: 2014-02 lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendację techniczną ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport,

2.      Kartę techniczną oferowanej nawierzchni.

3.       Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4.       Autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

 

3)      punkt 14 j) SIWZ otrzymuje brzmienie:

„wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

-  będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na Remont nawierzchni boiska lekkoatletycznego w Suszcu

Nie otwierać przed 12.11.2015 r. godz. 11.30.

-  poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie). (…)

4)      punkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

a)       Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: 12.11.2015 r. o godz. 11.00,

b)       Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: 12.11.2015 r. godz. 11.30.”

 

5)        zał. nr 11 do SIWZ został zmieniony i otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 11

NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY NA BOISKU - Tabela porównawcza*

lp.

Opis

Dane trawy projektowanej

Dane trawy oferenta

1

Wysokość włókna

55 - 65mm

 

2

Typ włókna

monofil

 

3

Przekrój włókna
- inny niż prostokątna wstęga (zgodnie ze zmianą do SIWZ )

 

tak

 

4

Skład chemiczny włókna

100% polietylen

 

5

Ciężar włókna

min. 13.000 Dtex

 

6

Gęstość trawy

min. 100.000 włókien/m2

 

7

Grubość włókna:

min. 300 mikronów

 

8

Rolki klejone

tak

 

9

Linie w kolorze białym wklejane

tak

 

10

Wypełnienie - piasek sortowany suszony, frakcji 0,2-1,2mm

tak

 

11

Wypełnienie - granulat EPDM z recyklingu, kolor szary,
frakcja 0,5 - 2,5mm

tak

 

 

NAWIERZCHNIA WARSTWOWA EPDM DLA BIEŻNI - Tabela porównawcza*

lp.

Opis

Dane nawierzchni projektowanej

Dane nawierzchni oferenta

1

Twardość nawierzchni

55 ± 5 Sh A

 

2

Wytrzymałość na rozrywanie

≥ 0,8 Mpa

 

3

Wydłużenie przy zerwaniu

≥ 65%

 

4

Wytrzymałość na rozdzieranie

≥ 100 N

 

5

Nasiąkliwość wodą

≤ 4%

 

6

Przyczepność do podkładu

≥ 0,5 Mpa

 

7

Warstwa górna EPDM
z produkcji pierwotnej

tak

 

8

Kolor granulatu EPDM

czerwony

 

*             w celu potwierdzenia, że oferowane na boiska nawierzchnie spełniają wymogi określone przez Zamawiającego, do oferty załączam WYMAGANE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTY OKREŚLONE W PKT. 8.2.3 PKT. 2) SIWZ.

                                                                                                                                         …………..………..............................

                                                                                                                                       (data i podpis/y i pieczęć imienna

                                                                                                                                  upełnomocnionego/ych przedstawiciela/li)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

6)        w zał. nr 9 do SIWZ - OPIS TECHNICZY NAWIERZCHNI BOISKA I BIEŻNI W SUSZCU został zmieniony w zakresie nowych parametrów technicznych dotyczących WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY (dot. pozycji 3.8 w załącznikach na stronie internetowej zamawiającego POD ZAKŁADKĄ „SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI”) i otrzymuje brzmienie:

PATRZ ZAŁĄCZNIK poniżej DO NINIEJSZEJ ZMIANY - "3.8 ZAŁ. NR 9 DO SIWZ ZMIANA Opis techniczny remontu boiska i bieżni w Suszcu"

7)        w zał. nr 10 do SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT została zmieniona w zakresie nowych parametrów technicznych dotyczących WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY (dot. pozycji 4 w załącznikach na stronie internetowej zamawiającego POD ZAKŁADKĄ „SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI”) i otrzymuje brzmienie:

PATRZ ZAŁĄCZNIK poniżej DO NINIEJSZEJ ZMIANY SIWZ - "4. ZAŁ. NR 10 DO SIWZ ZMIANA Specyfikacje techniczne - remont boiska i bieżni Suszec"

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 284898 - 2015; data zamieszczenia: 26.10.2015 na ww. postępowanie.

Wykonawcy są zobowiązani do wyceny oferty z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do SIWZ (w tym w zał. 11 do SIWZ), dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w dniu 05.11.2015 r. niniejszym dokumentem, które są obowiązujące w przedmiotowym przetargu.

Wójt Gminy

Marian Pawlas