MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Suszec, dnia 25.02.2013 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
I.     Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Suszec – 2013 r.”,najkorzystniejszą ofertę,
 
na zadanie nr 1 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi,
złożyła firma:           PETBUD Sp. z o.o., ul. Dworcowa 61, 43-262 Radostowice (oferta nr 04)
za cenę:     140.983,83 zł brutto
 
na zadanie nr 2 Inne roboty remontowe dróg,
złożyła firma:           „DROGRÓD” Szymon Tetla, ul. Męczenników Oświęcimskich 37 a, 43-229 Ćwiklice (oferta nr 06)
za cenę:     101.753,41 zł brutto
Oferty otrzymały najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawcy spełnili wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ. Każde zadanie było oceniane oddzielnie.
 
II.    W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU ZOSTAŁO ZŁOŻONYCH 8 OFERT, tj.:
 
OFERTA NR 01 złożona przez:
P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów
OFERTA NR 02 złożona przez:
EUROVIA POLSKA S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
Adres do korespondencji: Oddział Śląsk Południe, Międzyrzecze Górne 83, 43-392 Międzyrzecze Górne
OFERTA NR 03 złożona przez:
Firma „STRADA” Maciej Zdziebło, ul. Gagarina 132C, 44-268 Jastrzębie Zdrój
OFERTA NR 04 złożona przez:
PETBUD Sp. z o.o., ul. Dworcowa 61, 43-262 Radostowice
OFERTA NR 05 złożona przez:
M.B.RADOSTOWICE Mirosław Budzyk, ul. Dworcowa 61, 43-262 Radostowice
OFERTA NR 06 złożona przez:
DROGRÓD Szymon Tetla, ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice
OFERTA NR 07 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne, „ROL-BUD” Spółka Jawna Pastor Kazimierz
ul. Rolna 4, 43-262 Kobielice
OFERTA NR 08 złożona przez:
PAVIMENTAL POLSKA Sp. z o.o., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa
 
III.   STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT WRAZ Z PUNKTACJĄ:

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium
Cena-100%
ZADANIE 1
Razem
ZADANIE 1
Liczba pkt w kryterium
Cena-100%
ZADANIE 2
Razem
ZADANIE 2
01
192,78
192,78
227,73
227,73
02
193,62
193,62
274,23
274,23
03
239,19
239,19
brak oferty
04
300,00
300,00
brak oferty
05
brak oferty
298,20
298,20
06
263,49
263,49
300,00
300,00
07
0
0
0
0
08
211,59
211,59
brak oferty

 
Wójt Gminy
 
Marian Pawlas