MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.plFORMULARZ ZP-400

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczenie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:
Gmina Suszec
Adres pocztowy:
ul. Lipowa 1
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Suszec 43-267 śląskie
Telefon: Fax:
032 44993050 XML:NAMESPACE PREFIX = SKYPE />032 4493051
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.suszec.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przebudowa drogi dojazdowej do pól ul. Nadrzecznej w Mizerowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Średni Dwór na długości 170 mb

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane
nie przysługuje odwołanie

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do pól ul. Nadrzecznej w Mizerowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Średni Dwór na długości 170 mb, zwanego dalej zamówieniem. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42233142 Roboty w zakresie naprawy dróg Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót - zał. nr 7 do niniejszej SIWZ, b) projekt budowlany wraz z wraz z załącznikami (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót, uzgodnienia, opinie) - zał. nr 8, i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 9 do niniejszej SIWZ.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny
Glówny przedmiot 42.23.31.42-6
Dodatkowe przedmioty


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data zakończenia 26/10/2008

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium

ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ZŁOŻENIA WADIUM

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert: - dokument musi potwierdzać, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, - w przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej, należy dołączyć poza zaświadczeniami o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników spółki, wypis z umowy spółki cywilnej, w celu określenia sposobu reprezentacji spółki lub uchwałę wspólników regulującą sposób reprezentacji spółki (jeżeli w ten sposób został określony), - do wypisu z rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli zostało ustanowione, określające zakres i sposób reprezentacji, zgodnie z pkt 8.5 niniejszej SIWZ. b) oświadczenie wykonawcy, zgodnie z treścią zał. nr 3, c) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów (np. referencje, opinie, protokoły odbioru) potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z treścią zał. nr 4, - wymagane minimum: 1 robota budowlana realizowana w ramach jednej umowy (zlecenia, kontraktu), o wartości nie mniejszej niż wartość ceny ofertowej brutto, złożonej przez wykonawcę w przedmiotowym zamówieniu i odpowiadająca swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z załączeniem stosownych dokumentów potwierdzających należyte jej wykonanie, z załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać: nazwa zadania, jego wartość oraz zakres, d) wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, zgodnie z treścią zał. nr 5, - wymagane minimum: wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia musi dysponować co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane, e) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.: - uprawnienia budowlane osoby(osób) wpisanej(ych) w zał. nr 5, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane; w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu umowy, - aktualne w dniu otwarcia ofert zaświadczenie dla osoby(osób) wymienionej(ych) w zał. nr 5, posiadającej(ych) uprawnienia budowlane i wykonującej zadania dla których te uprawnienia są konieczne, o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (warunek konieczny do posługiwania się w.w uprawnieniami zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane). Pozostałe wymagania do udziału w postępowaniu: a) udzielenie 36 - miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, - oświadczenie w celu potwierdzenia spełniania w.w warunku zawiera formularz oferty, zał. nr 1, b) złożenie wypełnionego druku - formularz oferty, zgodnie z treścią zał. nr 1 do niniejszej SIWZ, c) złożenie wypełnionego formularza przedmiaru robót, stanowiącego zał. nr 7 do SIWZ, zgodnie z opisem określonym w pkt. 15 SIWZ, d) złożenie informacji o częściach zamówienia, powierzonych podwykonawcom, na lub zgodnie z zał. nr 6. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców w oparciu o w.w dokumenty. Ocena ta zostanie przeprowadzona wg formuły - Spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie któregoś z w.w warunków określonych w pkt 8, będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania bądź odrzuceniem oferty. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.2 i 8.3 muszą być przedstawione w formie oryginału, lub kopii poświadczonej (na każdej zapisanej stronie kopii) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt 8.6 SIWZ. Za konieczne a jednocześnie wystarczające będzie złożenie na kopii własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem: za zgodność, przez osobę (-y) uprawnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się osoby wymienione jako uprawnione do składania oświadczeń woli: a) w prowadzonych przez sądy rejestrach, b) w Ewidencji Działalności Gospodarczej, c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem: - w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo określające zakres reprezentacji, musi być dołączone do oferty, - w przypadku złożenia pełnomocnictwa, pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, d) w umowie (dot. spółki cywilnej) lub uchwale wspólników. Dokumenty winny być ułożone w kolejności jw. Wypełnione załączniki nr 1, 3, 4, 5, 6 do SIWZ oraz zał. nr 7 - formularz przedmiaru robót, należy złożyć w oryginale.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

j.w.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony