MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 15.12.2016

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 15.12.2016 r.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego dla Gminy Suszec oraz podległych jednostek organizacyjnych, w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.”

W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych (grupa taryfowa W-5), na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą w faktur wstępnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą w faktur wstępnych.

 

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawki opłaty abonamentowej w okresie trwania umowy, w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej Taryfy Wykonawcy w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wprowadzających zmianę cen i stawek lub zasad stosowanych w rozliczeniach z Zamawiającym - niezależnie od tego czy są korzystne dla Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę stawki abonamentowej w okresie trwania umowy.

 

Pytanie 3:

Wykonawca prosi o usunięcie  pkt 21 Załącznika nr 5.

Wykonawca wyjaśnia, iż Zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD), za „Bilansowanie handlowe” odpowiedzialny jest Operator Systemu Dystrybucyjnego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie pkt. 21 Załącznika Nr 5 do SIWZ. Zamawiający przypomina Wykonawcom, że przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową dostawę paliwa gazowego polegającą na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji.

 

Pytanie 4:

Wykonawca prosi o udzielenie informacji czy Zamawiający jest płatnikiem podatku akcyzowego i czy w formularzu ofertowym należy uwzględnić cenę z wysokością podatku akcyzowego.

Odpowiedź:

W dniu 15.12.2016 r. zamawiający dokonał zmiany formularza wyceny – zał. 1.1 do SIWZ (PATRZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 15.12.2016 R. zamieszczona w zakładce do w/w ogłoszenia)

Odpowiedź na pytanie odnosi się do zmienionej treści formularza wyceny z dnia 15.12.2016 r., który jest OBOWIĄZUJĄCY W POSTĘPOWANIU I WYMAGANY DO WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA!!!

Zamieszczony w dniu 09.12.2016 r. formularz wyceny (zał.1.1 do SIWZ) jest nieaktualny i nieobowiązujący w postępowaniu.

W formularzu wyceny – w zał. nr 1.1 do SIWZ, w pierwszej tabeli formularza (I. KOSZTY PALIWA GAZOWEGO), w kol. 1, pod oznaczeniem grupy taryfowej, zamawiający zamieścił w nawiasach opis: „bez akcyzy” lub „z akcyzą”.

W związku z powyższym, cenę jednostkową paliwa gazowego z naliczonym podatkiem akcyzowym (gr/kWh), wykonawca jest zobowiązany określić:

- w grupie taryfowej W-1, gdzie prognozowany wolumen zakupu paliwa gazowego wynosi 5 000 kWh (dot. Remizo-  świetlicy w Kryrach i w Rudziczce – poz. 14 i 16 zał. 1.A do SIWZ),

- w taryfie W-2, gdzie prognozowany wolumen zakupu paliwa gazowego wynosi 9 000 kWh (dot. Remizo – świetlicy w Mizerowie – poz. 15 zał. 1.A do SIWZ)

- w taryfie W-5, gdzie prognozowany wolumen zakupu paliwa gazowego wynosi 180 000 kWh (dot. Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu – poz. 13 zał. 1.A do SIWZ)

Podatek akcyzowy będzie naliczany za pobór paliwa gazowego tylko dla czterech w/w punktów (poz. 14-16 zał. 1.A)

Pozostałe punkty odbioru paliwa gazowego wykazane w zał. 1.A do SIWZ są zwolnione od akcyzy.        

W związku z tym w pozostałych grupach taryfowych W-1 (dla 720 kWh), W-2 (dla 16 351 kWh), W-3 (218 048 kWh),     W-4 (102 000 kWh), W-5 (2 884 802 kWh), z oznaczeniem „bez akcyzy”, wykonawca jest zobowiązany określić cenę jednostkową bez podatku akcyzowego (w gr/kWh).

Po wpisaniu przez wykonawcę cen jednostkowych, wartość netto paliwa gazowego w każdej pozycji zostanie wyliczona automatycznie.

 

Pytanie 5:

Wykonawca prosi o usunięcie  pkt 23 ppkt. ł) Załącznika nr 5.

Wykonawca wyjaśnia, iż w przypadku przyłączenia do sieci gazowej nowych punktów poboru paliwa gazowego, Zamawiający będzie zobowiązany zgodnie z Ustawą Pzp ogłosić nowe postępowanie na dostawę paliwa gazowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie pkt. 23 ppkt. ł) załącznika nr 5. W pkt. 23 zał. nr 5 do SIWZ, zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje przypadki, w jakich może dokonać zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej w postępowaniu oferty, na podstawie której zostanie dokonany wybór wykonawcy. W związku z powyższym, w przypadku przyłączenia do sieci gazowej nowych punktów poboru paliwa gazowego, Zamawiający zastosuje art. 144 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp: „zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych…”. Zmiany zostaną przeprowadzone na zasadach określonych w pkt. 23 lit. s) zał. 5 do SIWZ.

Pytanie 6:

Wykonawca prosi o zmianę zapisu pkt 26 Załącznika nr 5, poprzez zastąpienie go poniższą treścią:

„Należności będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek wskazany na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę.”

Wykonawca informuje Zamawiającego, iż dostarczenie faktur odbywa się za pośrednictwem innego podmiotu np. Poczta Polska. W związku z tym Wykonawca nie jest w stanie oszacować terminu dostarczenia i zwraca z prośbą o usunięcie tego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści pkt. 26 załącznika nr 5.

 

Pytanie 7:

Wykonawca prosi o zmianę zapisu pkt 27 Załącznika nr 5, poprzez zastąpienie go poniższą treścią:

„Za dzień uregulowania należności przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze lub innym dokumencie, na podstawie, którego następują płatności z tytułu realizacji Umowy kompleksowej, lub datę otrzymania przez Wykonawcę zapłaty w razie dokonania jej w inny sposób niż przelewem”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści pkt. 27 załącznika nr 5.

 

                                                                              Wójt Gminy

                                                                                  Marian Pawlas