MENU

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 Suszec, dnia 30.09.2014 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

               dotyczy:   przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie trzech boisk o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Suszec”

 

Wójt Gminy Suszec, informuje na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, że unieważnia postępowanie na podstawie:

- art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (…) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia(…)”.

 

   Wójt Gminy Suszec

      Marian Pawlas