MENU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Suszec, 18.06.2009 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suszec”, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o.

ul. Sobieskiego 15

44-200 Rybnik

 

za cenę: 136.640,00 zł brutto.

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone trzy oferty tj:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Projektowania, Studiów, Usług i Realizacji „TERPLAN” Sp. z o.o.

ul. Wita Stwosza 6/7, 40-036 Katowice

OFERTA NR 02 złożona przez:

Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o.

ul. Sobieskiego 15, 44-200 Rybnik

OFERTA NR 03 złożona przez:

Firma Projektowa „BOGACZ”

ul. Jutrzenki 1, 40-759 Katowice

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

268,38

268,38

02

300,00

300,00

03

282,96

282,96

 

Wójt Gminy Suszec

Marian Pawlas