MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Suszec: Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej remontu odcinka ul. Okrężnej w Suszcu - gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Numer ogłoszenia: 102284 - 2009; data zamieszczenia: 10.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec , ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 032 44993050, faks 032 4493051.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suszec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej remontu odcinka ul. Okrężnej w Suszcu - gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej remontu odcinka ul. Okrężnej w Suszcu - gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych, zwanego dalej zamówieniem. 3.2 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania uproszczonej dokumentacji projektowej remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Okrężnej w Suszcu, na odcinku od skrzyżowania w rejonie posesji nr 37 do posesji nr 21 (w obrębie istniejącego pasa drogowego) o długości 600mb (plan orientacyjny - zał. 6). Remont drogi powinien polegać między innymi na uregulowaniu szerokości jezdni na całej długości oraz wymianie nawierzchni - wykonaniu korytowania, podbudowy i nawierzchni z tłucznia wzmocnionej poprzez dwukrotne skropienie asfaltem. 3.3 Dokumentacja projektowa zadania określonego w pkt 3.1 winna zawierać:: a) część graficzną, niezbędną do zgłoszenia rozpoczęcia robót we właściwym organie administracji architektoniczno - budowlanej, w tym w szczególności plan zagospodarowania terenu, przekrój podłużny oraz przekroje konstrukcyjne, b) aktualne mapy i plany geodezyjne niezbędne do zgłoszenia rozpoczęcia robót we właściwym organie administracji architektoniczno - budowlanej, c) przedmiar robót, przez który należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać w szczególności wymagania określone w § od 6 do 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 ze zm.) - w ilości 2 egzemplarzy, d) kosztorys inwestorski, sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004r. Nr 130 poz 1389) - w ilości 2 egzemplarzy, e) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określania standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać w szczególności wymagania określone w § 12, 13 i 14 oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 ze zm.) - w ilości 2 egzemplarzy, f) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - w ilości 2 egzemplarzy, g) wszelkie dokumenty, pozwolenia, opinie i uzgodnienia oraz inne dokumenty, niezbędne do zgłoszenia rozpoczęcia robót we właściwym organie administracji architektoniczno - budowlanej, h) wykonanie w/w dokumentacji na nośniku elektronicznym - wersja elektroniczna całej dokumentacji wg Rozporządzenia Rady Ministrów z 11.10.2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych załącznika nr 2 (Dz.U. z 2005r. nr 212 poz.1766), w formatach: 1 x PDF (cała dokumentacja) i 1 x WORD (opisy). 3.4 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 ze zm.). Ponadto, dokumentacja musi spełniać wymogi otrzymania dofinansowania z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Śląskiego. 3.5 Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wykonanej dokumentacji projektowej we właściwym organie administracji architektoniczno - budowlanej wraz ze zgłoszeniem rozpoczęcia robót. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego uzupełniania lub poprawy złożonej dokumentacji, jeżeli w/w organ będzie tego wymagał. Przedmiot zamówienia zostanie ostatecznie zrealizowany po przyjęciu przez właściwy organ zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych objętych dokumentacją projektową, bez sprzeciwu do zgłoszenia. 3.6 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 3.7 Wykonawca zobowiązany jest do: - uzgodnienia z Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonania prac projektowych założeń do projektu, - informowania Zamawiającego o postępie prac i podstawowych decyzjach podejmowanych w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej, - umożliwienia ZAMAWIAJĄCEMU w każdym czasie przeprowadzenia kontroli prac projektowych, - uwzględnienia w dokumentacji projektowej, zgłaszanych przez Zamawiającego uwag, - przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia ostatecznie wykonanej dokumentacji projektowej przed jej złożeniem do właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanej koncepcji wraz ze zgłoszeniem rozpoczęcia robót..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ZŁOŻENIA WADIUM

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: ZGODNIE Z PKT 8 SIWZ: 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków. 8.1 O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 8.2 Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli wykonawca prowadzi działalność gospodarczą, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert: - dokument musi potwierdzać, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, - w przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej, należy dołączyć poza zaświadczeniami o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników spółki, wypis z umowy spółki cywilnej, w celu określenia sposobu reprezentacji spółki lub uchwałę wspólników regulującą sposób reprezentacji spółki (jeżeli w ten sposób został określony), - do wypisu z rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli zostało ustanowione, określające zakres i sposób reprezentacji, zgodnie z pkt 8.6 niniejszej SIWZ, b) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią zał. nr 3, c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie, zgodnie z zał. nr 4; - wymagane minimum: 1 usługa odpowiadająca swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż wartość ceny ofertowej brutto, złożonej przez wykonawcę w przedmiotowym zamówieniu. Do wykazu wykonawca jest zobowiązany załączyć stosowne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi. d) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, na lub zgodnie z zał. nr 5: - wymagane minimum: wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia musi dysponować co najmniej jedną osobą z właściwymi uprawnieniami do projektowania w specjalności drogowej, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, - osoby, które posiadają uprawnienia nadane w innym brzmieniu, na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, odpowiadające uprawnieniom wymaganym w postępowaniu, są zobowiązani do załączenia zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzającego, że wykonawca posiada uprawnienia do projektowania w wymaganej specjalności, - do wykazu wykonawca jest zobowiązany dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie (zał. nr 5), wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, e) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, wymienione w zał. nr 5 do SIWZ, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.: - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane, - dla każdej z osób wymienionych w zał. nr 5 wykonawca jest zobowiązany załączyć aktualne w dniu otwarcia ofert zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (warunek konieczny do posługiwania się wymaganymi uprawnieniami, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane), lub kserokopię wpłaty członkowskiej do właściwej izby wraz z oświadczeniem informującym z jakim dniem oferent ponownie staje się członkiem opłaconej izby. 8.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2 lit. a, składa dokumenty zgodnie z postanowieniami pgf. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 8.4 Pozostałe wymagania do udziału w postępowaniu: - złożenie wypełnionego druku formularza oferty, zgodnie z treścią zał. nr 1 do SIWZ, w tym m.in. złożenie oświadczenia o udziale podwykonawców w realizacji zamówienia oraz wskazania części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom. 8.5 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców w oparciu o wyżej wymienione dokumenty. Ocena ta zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie któregokolwiek warunku określonego w pkt 8, będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania bądź odrzuceniem oferty. 8.6 Dokumenty, o których mowa w pkt 8.2, 8.3 i 8.4 muszą być przedstawione w formie oryginału, lub kopii poświadczonej (na każdej zapisanej stronie kopii) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt 8.7 SIWZ. Za konieczne a jednocześnie wystarczające będzie złożenie na kopii własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem: za zgodność, przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się osoby wymienione jako uprawnione do składania oświadczeń woli: a) w prowadzonych przez sądy rejestrach, b) w Ewidencji Działalności Gospodarczej, c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem: - w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo określające zakres reprezentacji, musi być dołączone do oferty, - w przypadku złożenia pełnomocnictwa, pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, d) w umowie (dot. spółki cywilnej) lub uchwale wspólników. Dokumenty winny być ułożone w kolejności jw. 8.7 Wypełnione załączniki nr 1, 3, 4 i 5 do SIWZ należy złożyć w oryginale..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: j.w..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.suszec.iap.pl/6585,13376,14115,14117/14117/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.04.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, sekretariat (I piętro).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).