MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 11.09.2014 R.

 

 

 

Suszec, 11.09.2014 r.

ZPU.271.1.24.2014

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie  trzech boisk o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Suszec”.

           

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwaną dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

 

Z uwagi na:

-         konieczność poprawy opisu przedmiotu zamówienia w pkt.3.2 SIWZ,

 

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące przedłużenia terminu składania ofert do 26.09.2014r. godz. 10:00, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

 

1)      pkt. 3.2 SIWZ otrzymuje brzmienie (zmiany naniesiono kolorem czerwonym):

3.2    Zakres przedmiotu zamówienia:

        a)    Zadanie 1:

Wykonanie wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej w Rudziczce.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania nawierzchni poliuretanowej na istniejącej na boisku nawierzchni asfaltowej o wymiarach 10x20m. Ponadto, na terenie boiska, wyznaczonym w dokumentacji projektowej, należy zamontować słupki do siatkówki oraz słupy z koszami do koszykówki zakupione przez wykonawcę.

 

b)    Zadanie 2:

Wykonanie wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej w Kobielicach.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania nawierzchni poliuretanowej na istniejącej na boisku nawierzchni asfaltowej o wymiarach 15x25,3m. Ponadto, na terenie boiska, wyznaczonym w dokumentacji projektowej, należy zamontować słupki do siatkówki oraz bramki piłkarskie z koszami do koszykówki zakupione przez wykonawcę.

 

c)     Zadanie 3:

Wykonanie wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej w Radostowicach.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania nawierzchni poliuretanowej na istniejącej na boisku nawierzchni asfaltowej o wymiarach 15x29m. Przed wykonaniem nawierzchni poliuretanowej, wykonawca jest zobowiązany do naprawy uszkodzonej przez korzeń drzewa części nawierzchni asfaltowej. Ponadto, na terenie boiska, wyznaczonym w dokumentacji projektowej, należy zamontować słupki do siatkówki oraz bramki piłkarskie z koszami do koszykówki zakupione przez wykonawcę.

 

2)      pkt 14 lit. j) SIWZ otrzymuje brzmienie:

j)  „wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

-    będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na wykonanie  trzech boisk o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Suszec”.

-    Nie otwierać przed 26.09.2014 r. godz. 10.30.

-     poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

 (…)”

 

3)      pkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:

        „15.               Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

a)            Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: 26.09.2014r. o godz. 10.00,

b)            Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: 26.09.2014r. godz. 10.30.

 

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 193497 - 2014 z dnia 10.09.2014r. na ww. postępowanie.

                                                                                                       

                                                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                                                               Marian Pawlas