MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW WRAZ Z WYJAŚNIENIEM Z DNIA 09.05.2013 R.

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA

z dnia 09.05.2013 r.

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Realizacja II etapu inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od szkoły podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie”, tj. odcinka od Kanału Branickiego (wylot kanalizacji) do skrzyżowania z ul. Polną o długości około 263mb”

 

W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

PYTANIE 1:

Porosimy o podanie dla jakiej kategorii ruchu została zaprojektowana konstrukcja nawierzchni.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Konstrukcja nawierzchni została zaprojektowana jak dla kategorii ruchu KR3.

 

PYTANIE 2:

Porosimy o określenie czy nawierzchnie bitumiczne należy wykonać na bazie asfaltów klasycznych czy też modyfikowanych, ponieważ załączona ST sporządzona jest na podstawie nieaktualnej normy dotyczącej wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Warstwę ścieraną SMA należy wykonać na bazie asfaltów modyfikowanych, a dolne warstwy na bazie asfaltów klasycznych.

 

PYTANIE 3:

Porosimy o podanie wymiarów ścieku korytkowego – poz. 27 przedmiaru robót.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Należy zastosować prefabrykaty ściekowe 60x50x15cm.

 

PYTANIE 4:

Dot. §10 ust. 1 pkt c umowy – prosimy o wykreślenie powyższego paragrafu.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

ZAMAWIAJACY nie wyraża zgody na wykreślenie §10 ust. 1 pkt c umowy.

 

WYJAŚNIENIE:

W pozycji nr 65 d.7 „Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - Analogia: mieszanka SMA” oraz w pozycji nr 66 d.7 „Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm - Analogia: mieszanka SMA” w kolumnie 5 (Ilość) błędnie podano obmiar dla tych pozycji. Prawidłowa ilość (Obmiar) dla w/w pozycji wynosi 1.495,110m2.

W związku z powyższym ZAMAWIAJĄCY zmienił formularz przedmiaru robót w zakresie obmiaru pozycji nr 65 d.7 i 66 d.7.

 

                                                                               Wójt Gminy

                                                                              Marian Pawlas