MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Suszec, dnia 01.08.2013 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
I.                             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Realizacja II etapu inwestycji pn. „Realizacja III etapu inwestycji pn. „Przebudowa ul. Granicznej w Radostowicach wraz z budową odwodnienia” tj. odcinka od km 0+218,9 do km 0+385.9 o długości około 167 mb”,najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
 
Firma Ogólnobudowlano-Montażowa
„BUD-MONT” Beata Dziwoki
ul. Paderewskiego 8, 44-240 Żory
 
za cenę: 264.330,99 zł brutto.
 
Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.
 
 
II.            W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 2 oferty, tj.:
OFERTA NR 01 złożona przez:
STRABAG Sp z o.o.; ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków
Adres do korespondencji: STRABAG Sp. z o.o.; ul. Kolista 25; 40-467 Katowice
OFERTA NR 02 złożona przez:
Firma Ogólnobudowlano-Montażowa
„BUD-MONT” Beata Dziwoki
ul. Paderewskiego 8, 44-240 Żory
                                                                            
III.           Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium Cena-100%
Razem
01
264,30
264,30
02
300,00
300,00

 
 
Z up. Wójta
 
Czesław Smusz
Zastępca Wójta