MENU

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

             Suszec, dnia 07.08.2017 r.

ZPU.271.1.12.2017

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy:         przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ul. Cichej w Suszcu- Etap I”.

Wójt Gminy Suszec informuje, że w/w postępowanie przetargowe prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy: ,,(…) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”.

 

Z up. Wójta

Zastępca Wójta

Czesław Smusz