MENU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DNIA 15.12.2016

 

 

Ogłoszenie nr 367368 - 2016 z dnia 2016-12-15 r.

Suszec: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 363867 - 2016
Data: 09/12/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Suszec, Krajowy numer identyfikacyjny 27625834500000, ul. ul. Lipowa  1, 43267   Suszec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 3 244 993 050, e-mail zam_publ.@suszec.pl, faks 324 493 051. 
Adres strony internetowej (url): www.suszec.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 19/12/2016, godzina: 8:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 20/12/2016, godzina: 10:00,