MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 09.08.2017 R.

 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 09.08.2017r.

 

dotyczy:                 postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach”

 

                W związku z prośbą wykonawców o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

Pytanie nr 1

1. Zapis z SIWZ dotyczący posiadana wiedzy i doświadczenia od WYKONAWCY:

Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:

- wymagane minimum:

Wykonanie co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu docieplenia budynku systemową odmianą metody ETICS ocieplania ścian zewnętrznych, każde z nich o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto, w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone...

W związku z tym zapisem proszę o jednoznaczną odpowiedź co Zamawiający rozumie poprzez zapis: ,, Docieplenie budynku" - czy chodzi w tym zapisie o kompleksową termomodernizację budynku czyli ocieplenie ścian, dachu, wymianę

stolarki okiennej i drzwiowej i wymianę instalacji C.O. o wartości 1 000 000 zł brutto?

Jeśli Zamawiający określa ten warunek tylko i wyłącznie w stosunku do ocieplenia ścian o takiej wartości - to wymagania te są zbyt wygórowane w stosunku do przedmiotu zamówienia i co za tym idzie naruszają zasady uczciwej konkurencji.

 

Odpowiedź:

Z dniem 09.08.2017 r. Zamawiający dokonał zmiany warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie wiedzy i doświadczenia, tj. warunku opisanego w pkt. 5.1.2) lit. c) ppkt.1 SIWZ, KTÓRE OTRZYMUJE BRZMIENIE:

-              wymagane minimum:

min. dwie roboty budowlane dotyczące docieplenia budynków systemową odmianą metody ETICS ocieplania ścian zewnętrznych (metoda lekko – mokrą); każde z wykazanych dociepleń winno być wykonane na powierzchni min. 2.200 m2, w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

Jeżeli wykazane roboty budowlane, obejmują szerszy zakres prac niż określony w przedmiotowym warunku, wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że w ramach każdej wykazanej roboty wykonał docieplenie budynku wymaganą metodą na powierzchni min. 2.200 m2, co oznacza, że:

Jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia zakres rzeczowy i ilościowy nie został jasno wykazany i nie będzie wynikać z jego treści wprost na jakiej powierzchni wykonawca wykonał docieplenie budynku i jaką metodą, wykonawca winien zakres ten określić w zał. nr 4 w kol. 2, aby zamawiający mógł dokonać oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

UWAGA!!! DOPIERO NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO wykonawca, na potwierdzenie spełnienia w/w warunku złoży dokumenty wskazane w pkt. 6.4.2) lit. a) SIWZ (tj. wykaz wykonanych robót -zał. nr 4 do SIWZ wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie; dokumentów tych nie należy składać wraz z ofertą).

Patrz zmiana SIWZ z dnia 09.08.2017 r. zamieszczona w zakładce do w/w ogłoszenia (w tym zmiana treści zał. 4 do SIWZ i zmiana terminu składania ofert).

 

Z up. Wójta

Czesław Smusz

Zastępca Wójta