MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 26.04.2016 R.

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 26.04.2016 r.

dotyczy:           postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Bukowej w Suszcu – Etap I - odcinek o długości około 117,0 mb”

 

W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytanie związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

PYTANIE 1:

Dotyczy §10 pkt. 1 a) b) Istotnych postanowień umowy

Wnosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie naliczy Wykonawcy kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy czy usunięciu wad w przypadku, gdy opóźnienie będzie zależne od Zamawiającego (np. Zamawiający nie przekaże terminowo terenu budowy) lub okoliczność będzie niezależna od Wykonawcy (siła wyższa).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

W pkt 21.2 SIWZ, Zamawiający wyszczególnił konkretne sytuacje, w których dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy, w zakresie umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:

- z przyczyn określonych w pkt 21.2.2 lit. a), jeżeli przyczyny te mają wpływ na termin wykonania zamówienia,

- działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron (protesty, listy, petycje, itp.),

- zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy po dacie jej podpisania,

działania sił natury, uznanego za stan klęski żywiołowej,

- wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków,

- wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji, np. natrafienie na nieznane obiekty archeologiczne lub elementy instalacji podziemnej,

- zmiany treści umowy w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyzna środki na sfinansowanie zamówienia w całości lub w części,

- wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy.

Tylko w w/w przypadkach Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie.

Uwaga: zmiana postanowień umowy na podst. art. 144 ustawy, może być dokonana na podstawie w/w przesłanek określonych w pkt 21.2.2 lit. a) – d) tylko wtedy, gdy wystąpią one z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować.

Zamawiający nie przedłuży terminu zakończenia umowy, jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zamawiający zamierza w terminie dokonać przekazania terminu budowy.

 

       WÓJT GMINY

    MARIAN PAWLAS