MENU

SPROSTOWANIE DO INFORMACJI O TRZECIM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH OFERT

 

Suszec, dnia 12.07.2013 r.
 
SPROSTOWANIE DO INFORMACJI O TRZECIM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH OFERT
 
dotyczy:     postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Suszec”
 
        W dniu 11.07.2013 r. zamawiający na stronie internetowej http://bip.suszec.iap.pl/pl, w zakładce: PRZETARGI - PRZETARGI 2013 - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY SUSZEC, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, zamieścił INFORMACJĘ O TRZECIM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH OFERT.
      W uzasadnieniu dot. przyczyn dokonania kolejnego wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert została wskazana okoliczność uchylenia się od podpisania umowy przez:
Konsorcjum Firm:
ALBA Południe Polska Sp. z o.o.; ul. Starocmentarna 2; 41-300 Dąbrowa Górnicza (lider konsorcjum) i
ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Starocmentarna 2; 41-300 Dąbrowa Górnicza (członek konsorcjum)
        w ostatecznie wyznaczonym na 11.09.2013 r. godz. 10.00 terminie.
 
      W treści powyższego uzasadnienia pojawiła się oczywista omyłka pisarska. Ostatecznym terminem podpisania umowy był 11.07.2013r. godz. 10.00, a nie 11.09.2013 godz.10.00
     
      W związku z powyższym prawidłowa treść informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert z dnia 11.07.2013 r. dotycząca w/w postępowania brzmi:
 
        W związku z tym, iż wykonawca:
Konsorcjum Firm:
ALBA Południe Polska Sp. z o.o.; ul. Starocmentarna 2; 41-300 Dąbrowa Górnicza (lider konsorcjum) i
ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Starocmentarna 2; 41-300 Dąbrowa Górnicza (członek konsorcjum)
 
        uchylił się od podpisania umowy w ostatecznie wyznaczonym na 11.07.2013 r. godz. 10.00 terminie,
 
Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 94 ust. 3 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.), informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, tj.: oferty nr 06 złożonej przez:
Konsorcjum Firm:
„EKO” M.Golik, J.Konsek, J.Serwotka Spółka Jawna
ul. Kościuszki 45a; 44-200 Rybnik (lider konsorcjum) i
Przedsiębiorstwo Spedycyjno – Transportowe „TRANSGÓR” S.A.
Ul. Jankowicka 9; 44-201 Rybnik (członek konsorcjum)
 
za cenę: 1.458.357,70 zł brutto.
 
Wójt Gminy
 
Marian Pawlas