MENU

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mizerowie

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mizerowie

 

Skład zespołu:

Szkoła Podstawowa w Mizerowie

Przedszkole Publiczne w Mizerowie

 

ADRES – 43-265 Mizerów, ul. Nadrzeczna 31

                   tel. fax – 21-22-287

                     e-mail: mizerow.zsp@gmail.com

STATUS PRAWNY – jednostka organizacyjna Gminy Suszec, utworzona na podstawie AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO zgodnie z art. 58 i 62 ustawy o systemie oświaty (DZ.U. Nr 67 z 1996r., poz.329 ze zm.) Uchwała Rady Gminy Suszec Nr XX/17/146/2000 z dnia 12 kwietnia 2000r.

 

 

FORMA PRAWNA – jednostka budżetowa gminy, nie posiada osobowości prawnej, zaliczana do sektora finansów publicznych

 

ORGANIZACJA – organizację szkoły określa STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO uchwalony zgodnie z art. 60 ustawy o systemie oświaty

 

MAJĄTEK ZESPOŁU – stanowi własność Gminy Suszec

ORGANY ZESPOŁU:

Dyrektor – mgr Bogusława Krutak - Gałuszka – dyrektor szkoły od 2006 r. powołany przez organ prowadzący. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkoły

Dyrektor zespołu:

 1. kieruje bieżącą działalnością zespołu i reprezentuje go na zewnątrz,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli,
 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 4. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących,
 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez radę pedagogiczną zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 6. organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły i przedszkola,
 7. współdziała z zakładami kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych,
 8. wnioskuje w uzasadnionych przypadkach do Kuratorium Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły

Dyrektor zespołu jako kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zespołu,
 2. przyznawania nagród oraz wymierzenia kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,
 3. występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników,
 4. zapewnia higieniczne warunki pracy i nauki oraz prowadzi systematyczne szkolenie pracowników w zakresie BHP,
 5. prowadzi dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,
 6. współpracuje ze związkami zawodowymi,
 7. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

Dyrektor zespołu w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczna, rodzicami i samorządem uczniowskim. W celu zapewnienia właściwego współdziałania organów zespołu dyrektor może organizować wspólne posiedzenia tych organów.

Rada Pedagogiczna

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem zespołu w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zespołu

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. przygotowanie projektu statutu, zmian w jego brzmieniu oraz jego uchwalenie, po skonsultowaniu z radą rodziców i samorządem uczniowskim,
 2. zatwierdzanie planów rozwoju zespołu,
 3. zatwierdzanie wyników klasyfikowania i promocji uczniów,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 5. ustalanie organizacji dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 6. zatwierdzanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym.

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy zespołu, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 2. projekt planu finansowego zespołu,
 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 4. propozycje dyrektora zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 5. pracę dyrektora zespołu na wniosek organu nadzorującego,
 6. powierzenie funkcji kierowniczej,
 7. wnioski wychowawców w sprawie przyznania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielenia kar,
 8. skreślenie dziecka z listy przyjętych do przedszkola.

Rada Rodziców

Skład: Helena Stebel – przewodnicząca

Tadeusz Walczak – zastępca przewodniczącego

Agata Pojda – sekretarz

Brygida Kałuża – skarbnik

 1. Rada rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców współdziałającym z dyrektorem zespołu, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim, władzami oświatowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami w realizacji zadań zespołu.
 2. Rada rodziców działa na podstawie uchwalonego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem zespołu.
 3. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw zespołu.
 4. W celu wspierania statutowej działalności zespołu rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin.

Samorząd Uczniowski

Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

REJESTRY, EWIDENCJE, PROTOKOLARZE, ARCHIWA

Rejestry i ewidencje:

 • wypadków uczniów,
 • wypadków pracowników,
 • nadania stopnia nauczyciela kontraktowego z mocy prawa,
 • zaświadczeń o akceptacji na stopień nauczyciela kontraktowego,
 • druków ścisłego zarachowania: świadectw szkolnych, legitymacji służbowych, legitymacji szkolnych, kart rowerowych i motorowerowych,
 • skarg i wniosków,
 • czasu pracy,
 • wizytacji organu nadzorującego,
 • kontroli sanitarnej,
 • kontroli kominiarskiej,
 • awarii w obiekcie,
 • książkę obiektu budowlanego,
 • udzielonej pierwszej pomocy medycznej,
 • zeszyt kontroli wewnętrznej.
 • zamówień publicznych

Protokolarze:

 • rady pedagogicznej,
 • rady rodziców,
 • samorządu uczniowskiego

Archiwa:

 • dokumenty oznaczone kategorią A,
 • arkusze ocen.

 

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Dyrektor przyjmuje w sprawach różnych, w tym skarg i wniosków, w godzinach urzędowania po uzgodnieniu z sekretariatem. Sprawy są załatwiane niezwłocznie w trybie kodeksu postępowania administracyjnego.