MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ - NA PODS. ART. 38 UST. 4 UPZP

Suszec, dnia 11.12.2008 r.

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec – 2009 r.”:

– zadanie 1: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec – 2009 r. – oświetlenie uliczne”

- zadanie 2: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec – 2009 r. – obiekty administrowane przez Urząd Gminy Suszec”

 

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

        Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. ze zm.), Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

        Z uwagi na to, że poniżej zapisane zmiany treści SIWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 255708 – 2008 z dnia 05.12.2008 r., termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. upływa w dniu: 15.12.2008 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego.

        W związku z powyższym, Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla wykonawców:

 

a)     PKT 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Sposób obliczenia ceny oferty:

Wykonawca dla części zamówienia opisanej w pkt 3.1 SIWZ powinien podać cenę jednostkową brutto w PLN za 1 kWh energii elektrycznej dla każdej z taryf z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz podać kwotę za opłaty abonamentowe. Opłaty abonamentowe wykonawca winien ustalić za 2 – miesięczny okres rozliczeniowy, w skład których ma wchodzić opłata za obsługę rozliczenia handlowego i wszelkie inne opłaty związane z realizacją zamówienia, nie ujęte w poz. 1-3 tabeli zawartej w zał. 1a do SIWZ.

Średnia cena 1 kWh wyliczona będzie w komórce 5c, jako iloraz wartości z komórki 5d formularza oferty i przewidywanego zużycia z komórki 5b formularza oferty.

Wartość wynagrodzenia w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym wyliczana będzie jako iloczyn ceny jednostkowej z komórki 5c i faktycznego zużycia energii elektrycznej w oparciu o odczyty urządzeń pomiarowych.

 

Wykonawca dla części zamówienia opisanej w pkt 3.2 SIWZ powinien podać cenę jednostkową brutto w PLN za 1 kWh energii elektrycznej dla każdej z taryf z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz podać kwotę za opłaty abonamentowe. Opłaty abonamentowe wykonawca winien ustalić za 2 – miesięczny okres rozliczeniowy, w skład których ma wchodzić opłata za obsługę rozliczenia handlowego i wszelkie inne opłaty związane z realizacją zamówienia, nie ujęte w poz. 1-2 tabeli zawartej w zał. 1b do SIWZ.

Średnia cena 1 kWh wyliczona będzie w komórce 4c, jako iloraz wartości z komórki 4d formularza oferty i przewidywanego zużycia z komórki 4b formularza oferty.

Wartość wynagrodzenia w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym wyliczana będzie jako iloczyn ceny jednostkowej z komórki 4c i faktycznego zużycia energii elektrycznej w oparciu o odczyty urządzeń pomiarowych.

 

Cena jednostkowa w PLN/kWh winna być wyliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku !”.

 

b)    Formularz oferty – zał. nr 1a i 1b do SIWZ:

otrzymują nowe brzmienie, zgodnie z którym wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę!:

 

 

Zał. nr 1a

      (pieczątka firmowa wykonawcy)

 

FORMULARZ OFERTY

 

Gmina Suszec

                                                                                              ul. Lipowa 1

                                                                                              43-267 SUSZEC

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec – 2009 r. - oświetlenie uliczne”, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych i w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz  na jego stronie internetowej:

 

1.         Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę:

 

Lp

Energia elektryczna dostarczana na cele oświetlenia ulicznego

Przewidywane zużycie energii w kWh na podstawie 2008 r.

Cena jednostkowa brutto w PLN/kWh

Wartość brutto w PLN

 

a

b

c

d = b x c

1

1a

C11

Taryfa całodobowa

1b

 

2266

1c

1d

2

2a

C12b

Taryfa dzienna

2b

 

186584

2c

2d

3

3a

C12b

Taryfa nocna

3b

 

266815

3c

3d

4

4a

Opłaty abonamentowe