MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 04.07.2017 + ZMIENIONY ZAŁ. 1.A

Suszec, dnia 04.07.2017 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszcu.

 

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

 

Ze względu na:

-              na KONIECZNOŚĆ ZMIANY SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ) – ZAŁ. NR 1.A DO SIWZ, w tym m.in. konieczność wprowadzenia zmian w poz. 2.4, 2.11 i 3.10 w zał. 1.A do SIWZ, w związku z udzielonymi wykonawcom odpowiedziami na pytania w dniu 04.07.2017 r. zamieszczonymi w zakładce do ogłoszenia na realizację w/w zamówienia,

a także:

-        mając na uwadze konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach i prawidłowe przygotowanie ofert,  

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące przedłużenia terminu składania ofert do 10.07.2017r. godz. 10:00, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

 

1)      pkt 12.11 SIWZ otrzymuje brzmienie:

12.11 Wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

-  będą zaadresowane na zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na dostawę nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszcu”.

-    Nie otwierać przed 10.07.2017 r. godz. 10.30!

-  poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

 (…)”

 

2)      pkt 13 SIWZ otrzymuje brzmienie:

  13.1      Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

             Termin składania ofert upływa: 10.07.2017 r. o godz. 10.00,

13.2       Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

              Termin otwarcia ofert: 10.07.2017 r. godz. 10.30.

 

2)      treść §10 i §11 w zał. nr 6 do SIWZ - stanowiącym istotne postanowienia umowy otrzymuje brzmienie:

1) treść §10 otrzymuje brzmienie:

1.  WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w niżej określonych wysokościach, w następujących przypadkach:

a)      za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1,

b)      za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO przy odbiorze lub w ramach rękojmi i gwarancji za wady w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez ZAMAWIAJĄCEGO do usunięcia wad,

c)       za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność WYKONAWCA - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1,

d)      z tytułu utraty przez ZAMAWIAJĄCEGO dofinansowania przedmiotu zamówienia ze środków WFOŚiGW, w wysokości 100 % utraconej kwoty dofinansowania, jeżeli utrata tych środków wynika z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

e)      z tytułu innych, niż wymienione w ppkt. a) – d) przypadkach nienależytego wykonania zamówienia, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1.

2.       ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary.

3.       WYKONAWCA wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.

 

2)      treść §11 otrzymuje brzmienie:

1.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

4)    szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna) -  zał. 1.A do SIWZ zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

PATRZ ZAŁACZNIKI:

ZMIENIONY OBOWIĄZUJĄCY ZAŁ. 1.A - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna)

 

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 540883-N-2017 z dnia 28.06.2017  na ww. postępowanie.

Wykonawcy są zobowiązani do wypełnienia szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (specyfikacji technicznej) - zał. 1.A wg zmiany z dnia 04.07.2017 r., który jest obowiązujący w przedmiotowym przetargu i na podstawie którego wykonawcy winni określić cenę ofertową.

 

                                                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                                                              Marian Pawlas