MENU

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Suszec, dnia 29.03.2018 r.

ZPU.271.1.4.2018

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

,,Adaptacja pomieszczeń budynku Gimnazjum Publicznego w Radostowicach na potrzeby przedszkola”.

 

Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, informuje, że unieważnia w/w postępowanie na podstawie:

- art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (…) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego(…)”.

 

UZASADNIENIE:

W dniu 29.03.2018 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo autora projektu w/w zamówienia informujące o ograniczeniach technologicznych (niemożności wyprodukowania okna wykazującego wszystkie parametry wskazane w dokumentacji projektowej), dla okien oznaczonych jako „O2”, przeznaczonych do wbudowania w otworze o wymiarach 235x200 cm.

W związku z powyższym autor projektu wskazał na konieczność rezygnacji z zapisu (rys. A3 „Zestawienie stolarki) dla okien „O2 o jego wymaganej antywłamaniowości – z uwagi na brak możliwości technologicznych wyprodukowania takiego okna, a także wskazał, że zapis o współczynniku przenikania ciepła U0=1,1 W/m · K dotyczy wkładu szybowego, a nie zestawu okiennego. Pozostałe zapisy podtrzymał w zakresie wymiarów okien, sposobu przeszklenia (szyba bezpieczna z zastosowaniem folii), brak możliwości ich otwierania (okna typu „FIX”) oraz wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Autor projektu podkreślił, że wymagane okna można sklasyfikować jako okna o ograniczonej odporności na włamanie, jednak z uwagi na brak możliwości otrzymania stosownego certyfikatu konieczne jest wykreślenie z dokumentacji projektowej zapisu o wymaganej antywłamaniowości.

Z uwagi na fakt, że w/w oświadczenie autora projektu wpłynęło po terminie składania ofert, nie jest możliwe poprawienie dokumentacji projektowej w trakcie trwania procedury wyboru wykonawcy, jak również nie jest celowym wybór wykonawcy w/w zamówienia i żądania spełnienia świadczenia niemożliwego w w/w zakresie. Ponadto, odstąpienie od żądania od wykonawcy wyłonionego w przetargu dokumentów i sposobu wykonania zgodnego z pierwotnymi założeniami na podstawie oświadczenia autora projektu, naruszało zasady równego traktowania wykonawców w w/w postępowania i uczciwej konkurencji.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (…) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego(…)”.

Konieczność unieważnienia przetargu wynika z art. 387 §1 KC: „Umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna”. Dalszy artykuł powołanego przepisu brzmi: §2 KC: „Strona, która w chwili zawarcia umowy wiedziała o niemożliwości świadczenia, a drugiej strony z błędu nie wyprowadziła, obowiązana jest do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o niemożliwości świadczenia.

Jak wykazano powyżej, w w/w postępowaniu zaszły ustawowe przesłanki unieważnienia postępowania. W związku z powyższym, podpisanie umowy w świetle obowiązujących przepisów jest niedopuszczalne.

 

Wójt Gminy

Marian Pawlas