MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 25.02.2013

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA
z dnia 25.02.2013 r.
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Drozdów w Rudziczce wraz z odwodnieniem – Etap II”
 
W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytanie związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:
PYTANIE 1:
Dlaczego w wymaganiach „wiedza i doświadczenie” wymaga się doświadczenia w zakresie budowy dróg o nawierzchni asfaltowej w wysokości 320.000,00 zł, skoro nawierzchnia ma być wykonana z kostki brukowej?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:
W/w warunek określony w pkt. 8.2 lit. b) SIWZ zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:
„b)       warunek zawarty w pkt. 8.1 lit. b) zostanie spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
-           co najmniej jedno zamówienie, polegające na budowie/przebudowie drogi/parkingu o nawierzchni brukowej min. 700 m2 wraz z odwodnieniem o długości min. 120 m
 
Uwaga:
Zamawiający, w związku z udzieloną odpowiedzią na w/w pytanie dokonał zmiany treści SIWZ w dniu 25.02.2013 r., w zakresie:
- terminów składania i otwarcia ofert
- warunku określonego w pkt. 8.2 lit. b) SIWZ,
- zał. nr 6 do SIWZ.
 
Jednocześnie zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr 64900-2013 z dnia 15.02.2013 r.                                               
                                                          
Wójt Gminy
                                                                                                                                             Marian Pawlas