MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

z dnia 17.07.2017 r.

 

I.            Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszcu” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne

„bocar” Sp. z o.o.

Korwinów, ul. Okólna 15

42-263 Wrzosowa

 

za cenę: 756.942,00 zł brutto

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena – 60%;  gwarancja - 40%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.    W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU ZOSTAŁA ZŁOŻONA 1 OFERTA, TJ.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o.

Korwinów, ul. Okólna 15; 42-263 Wrzosowa

 

III.    Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

 

Razem:

Cena - 60%

Okres gwarancji - 40%

01

180,00

120,00

300,00

 

   WÓJT GMINY

MARIAN PAWLAS