MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 13.10.2017 R. - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, ZAŁ. 4, 1.A i 1.C

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

z dnia 13.10.2017 r.

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach”.

 

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.                   z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

 

Ze względu na:

 

-           udzielone wykonawcom w dniu 13.10.2017 r. odpowiedzi na pytania dot. realizacji w/w przedmiotu zamówienia oraz dokonane w związku z tym uzupełnienia w dokumentacji projektowej oraz zmiany w FORMULARZU PRZEDMIARU ROBÓT – ZAŁ. NR 1.A (branża ogólnobudowlana) DO SIWZ oraz zmiany w TABELI ISTOTNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO SYSTEMU OCIEPLENIA- ZAŁ. 1.C do SIWZ, wynikające z konieczności doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert,

a także:

-        mając na uwadze konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach i prawidłowe przygotowanie ofert,

 

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące przedłużenia terminu składania ofert do 24.10.2017r. godz. 10:00, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

 

1)      pkt 5.1.2) lit. c) ppkt.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

 

5.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy (…):

2)          spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące (…):

c)          zdolności technicznej lub zawodowej:

                               Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1.       POSIADA WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE:

Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:

-      wymagane minimum:

 

dwie roboty budowlane dotyczące ocieplenia budynków systemową odmianą metody ETICS ocieplania ścian zewnętrznych (metoda lekko – mokra); każde z wykazanych ociepleń winno być wykonane na powierzchni min. 1.000 m2, w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

Jeżeli wykazane roboty budowlane, obejmują szerszy zakres prac niż określony w przedmiotowym warunku, wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że w ramach każdej wykazanej roboty wykonał ocieplenie budynku wymaganą metodą na powierzchni min. 1.000 m2, co oznacza, że:

Jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia zakres rzeczowy i ilościowy nie został jasno wykazany i nie będzie wynikać z jego treści wprost na jakiej powierzchni wykonawca wykonał ocieplenie budynku i jaką metodą, wykonawca winien zakres ten określić w zał. nr 4 w kol. 2, aby zamawiający mógł dokonać oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

UWAGA!!! DOPIERO NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO wykonawca, na potwierdzenie spełnienia w/w warunku złoży dokumenty wskazane w pkt. 6.4.2) lit. a) SIWZ (tj. wykaz wykonanych robót -zał. nr 4 do SIWZ wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie; dokumentów tych nie należy składać wraz z ofertą).

 

2)      pkt 12.11 SIWZ otrzymuje brzmienie:

12.11 Wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

 - będą zaadresowane na zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenia: Oferta na  termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach”.

-    Nie otwierać przed 24.10.2017 r. godz. 10.30!

 -  poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

 (…)”

3)      pkt 13 SIWZ otrzymuje brzmienie:

        13.1       Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

                Termin składania ofert upływa: 24.10.2017 r. o godz. 10.00,

13.2       Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

                Termin otwarcia ofert: 24.10.2017 r. godz. 10.30.

4)    treść zał. nr 4 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

PATRZ ZAŁACZNIKI:

POZ.1- Wykaz wykonanych robót - ZMIENIONY OBOWIĄZUJĄCY ZAŁ. 4 do SIWZ

5)    formularz przedmiaru robót -  zał. 1.A (branża ogólnobudowlana) do SIWZ zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

PATRZ ZAŁACZNIKI:

POZ. 2 - ZAŁ. 1.A- FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT (branża ogólnobudowlana) ZMIENIONY OBOWIĄZUJĄCY

6)    tabela istotnych parametrów technicznych oferowanego systemu ocieplenia -  zał. 1.C do SIWZ zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

PATRZ ZAŁACZNIKI:

POZ. 3 - ZAŁ. 1.C- TABELA ISTOTNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO SYSTEMU OCIEPLENIA ZMIENIONY OBOWIĄZUJĄCY

 

7)    w zał. nr 8.1 do SIWZ -projekt wraz z załącznikami (w tym plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) – branża ogólnobudowlana ZAMAWIAJĄCY POPRAWIA rysunki 11D i 12D, które otrzymują brzmienie:

 

PATRZ ZAŁĄCZNIKI:

Poz. 4 – zmieniony rysunek 11D

Poz. 5 – zmieniony rysunek 12 D

 

 

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia na w/w postępowanie nr 595279-N-2017                                           z dnia 2017-09-29 r. 

Wykonawcy są zobowiązani do wyceny ofert zgodnie z treścią formularzy przedmiaru robót:

-         zał. 1.A (branża ogólnobudowlana) ZGODNIE ZE ZMIANĄ z dnia 13.10.2017 r.

-         zał. 1.B (instalacja c.o.) w wersji pierwotnej z dnia 29.09.2017 r.

 i tylko te formularze są obowiązujące w przedmiotowym przetargu.

                                          

Dodatkowo Wykonawcy są zobowiązani do przygotowania oferty z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do SIWZ niniejszym dokumentem z dniem 13.10.2017 r. (w tym treści zał. 4 do SIWZ – stanowiącego WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT), które są obowiązujące w przedmiotowym przetargu.  Tym samym wykonawca jest zobowiązany do wykazania wiedzy i doświadczenia zgodnie z warunkami określonymi wg zmiany SIWZ z dnia 13.10.2017 r.

Ponadto wykonawca jest zobowiązany złożyć ZAŁ. 1.C- Tabela istotnych parametrów technicznych oferowanego systemu ocieplenia, wg zmiany z dnia 13.10.2017 r.

                                                      

                                                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                                                              Marian Pawlas