MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 Suszec, dnia 19.05.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.         Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego przy ul. Piaskowej w Suszcu – etap I:  wykonanie odwodnienia terenu w postaci zbiornika retencyjnego i studni chłonnych” najkorzystniejszą ofertę złożył:

Zakład Wielobranżowy KRYZA-PLAST Henryk Kamiński

ul. Fitelberga 54; 43-195 Mikołów-Mokre

za cenę: 54.786,64 zł brutto

 

Oferty otrzymały najwyższą ilość punktów (kryterium cena – 95%, kryterium okres gwarancji – 5%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawcy spełnili wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.         W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 6 ofert, tj.:

 

OFERTA NR 01 złożona przez:

JALPOL Sp. z o.o.; ul. Teatralna 9/802; 41-200 Sosnowiec

OFERTA NR 02 złożona przez:

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum: Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodowski; ul. Turystyczna 1b; 44-207 Rybnik

Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO; mgr Dominika Ostrowska

ul. Turystyczna 1b; 44-207 Rybnik

OFERTA NR 03 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.; ul. Ogrodowa 2; 43-267 Suszec

OFERTA NR 04 złożona przez:

SIM Mariusz Świerkosz; ul. Ustrońska 46; 43-440 Goleszów

OFERTA NR 05 złożona przez:

Zakład Wielobranżowy KRYZA-PLAST; Henryk Kamiński; ul. Fitelberga 54; 43-195 Mikołów-Mokre

OFERTA NR 06 złożona przez:

GMS mgr inż. Grzegorz Scheithauer; ul. Wolności 128A; 44-285 Łańce

 

III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

Razem:

Cena - 95%

Okres gwarancji - 5%

01

176,16

15,00

191,16

02

231,84

15,00

246,84

03

282,99

15,00

297,99

04

169,95

15,00

184,95

05

285,00

15,00

300,00

06