MENU

Obwieszczenie Wójta Gminy Suszec z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie informacji o numerze i granicach części obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej dostosowanej do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w wyborach uzupełniających do Rady Suszec, w dniu 17 maja 2015 r.

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Suszec

 

z dnia 7 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie informacji o numerze i granicach części obwodu głosowania oraz o wyznaczonej  siedzibie obwodowej komisji wyborczej dostosowanej do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w wyborach uzupełniających do Rady Suszec, w dniu 17 maja 2015 r.

 

            Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), w związku z uchwałą  nr XXVI/95/228/2012 Rady Gminy Suszec  z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Suszec na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib  obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013, poz. 190),zmienioną uchwałą Rady Gminy Suszec nr VII/55/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Suszec na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 1987), zarządzeniem Wojewody Śląskiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Suszec w okręgu wyborczym nr 4 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego, poz. 1042)

 

Wójt Gminy Suszec podaje do wiadomości wyborców,

 

informację o części obwodu głosowania, obejmującego  okręg wyborczy  nr 4 oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanej do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, gdzie zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach uzupełniających do Rady w Suszcu w dniu  17 maja 2015 r.

 

Nr

Granice

Siedziba

 obwodu

obwodu głosowania

obwodowej komisji

głosowania

 

 wyborczej (adres)

 

Część Sołectwa Kryry obejmująca okręg wyborczy nr 4, to znaczy ulice:

Remizo – świetlica w Kryrach, ul. Wyzwolenia 116

2

Herbowa, Franciszka Klimy, Kasztanowa od ul. Franciszka Klimy do ul. Wyzwolenia, Krótka, Łoskutowa, Nierad od ul.Pawła Garusa do końca, Pocztowa, Wyzwolenia od ul. Wodnej do granicy z sołectwem Mizerów

 

Lokal dostosowany do potrzeb

wyborców niepełnosprawnych.

 

 

Siedziba obwodowej komisji wyborczej właściwa dla głosowaniakorespondencyjnego.

 

Informacje:

 

- głosowanie korespondencyjne.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.

Wyborca niepełnosprawny zgłasza wójtowi zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, w terminie do dnia 26 kwietnia 2015 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

 

Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych jest wyłączone w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania,

 

- głosowanie przez pełnomocnika.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego imieniu.

Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego imieniu.

Do dnia 8 maja 2015 r. składane są wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 oraz z 2014 r. poz. 1428).

Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach  do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.

 

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego,

 

- lokal wyborczy

Lokal (e) wyborczy (e) otwarty (e) będzie (ą), dla przeprowadzenia głosowania, w dniu 17 maja 2015 r. od godziny 700 do 2100, bez przerwy.

 

 

Wójt Gminy Suszec

 

Marian Pawlas