MENU

Obwieszczenie Wójta Gminy Suszec z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie informacji o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 10 maja 2015 r.

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Suszec

z dnia 7 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie informacji o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 10 maja 2015 r.

 

            Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), w związku z uchwałą  nr XXVI/95/228/2012 Rady Gminy Suszec  z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Suszec na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib  obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013, poz. 190),zmienioną uchwałą Rady Gminy Suszec nr VII/55/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Suszec na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r.  poz.1987)

 

Wójt Gminy Suszec podaje do wiadomości wyborców, informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 10 maja 2015 r.:

 

 

 Numer obwodu

             

Granice obwodu

 

 

Siedziba

obwodowej komisji wyborczej

1

 

Sołectwo Kobielice

 

Szkoła Podstawowa w Kobielicach, ul. Topolowa 61

siedziba obwodowej komisji wyborczej właściwa dla głosowania korespondencyjnego

 

2

 

Sołectwo Kryry

 

Remizo – świetlica w Kryrach, ul. Wyzwolenia 116

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

siedziba obwodowej komisji wyborczej właściwa dla głosowania korespondencyjnego

3

Sołectwo Mizerów

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mizerowie, ul. Nadrzeczna 31

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

siedziba obwodowej komisji wyborczej właściwa dla głosowania korespondencyjnego

4

 

Sołectwo  Radostowice

 

 

Szkoła Podstawowa w Radostowicach, ul. Dworcowa 56

siedziba obwodowej komisji wyborczej właściwa dla głosowania korespondencyjnego

5

Sołectwo Rudziczka

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w  Rudziczce, ul. Woszczycka 20

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

siedziba obwodowej komisji wyborczej właściwa dla głosowania korespondencyjnego

6

Sołectwo Suszec - ulice: Astrów, Błękitna, Brzozowa, Cicha, Cmentarna, Dolna, Gospodarska, Klubowa, Kolonia Podlesie, Kopcowa, Królówka, Ks. Kanonika Mieczysława Jesionka, Ludwika Witoszy, Mleczarska, Na Grabówki, Narcyzów, Ogrodowa, Okrężna, osiedle im.Księdza Ryszarda Kulika, Piaskowa od ul. Pszczyńskiej do torów kolejowych, Plac Odnowy, Polna, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Pszczela, Pszczyńska od granicy z sołectwem Rudziczka do ul. Ogrodowej numery nieparzyste, Skrajna, Skromna, Skryta, Słoneczna, Stacyjna, Szkolna, Środkowa, Świętego Jana, Tulipanów, Zagrodowa, Zgońska, Żwirowa

Gimnazjum Publiczne w Suszcu, ul. Szkolna 130

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

siedziba obwodowej komisji wyborczej właściwa dla głosowania korespondencyjnego

 

7

Sołectwo Suszec- ulica Piaskowa od nr 9 do nr 25C (osiedle budynków wielorodzinnych)

 

Boisko piłkarskie w Suszcu - Budynek socjalny, ul. Piaskowa 33

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

siedziba obwodowej komisji wyborczej właściwa dla głosowania korespondencyjnego

 

 

8

Sołectwo Suszec- ulice: Akacjowa Baranowicka, Branica, Brylantowa, Bukowa, Bursztynowa, Cegielniana, Deszczowa, Diamentowa, Garbarska, Jabłoniowa, Jodłowa, Klonowa, Lipowa, Miła, Modrzewiowa, Mokra, Nowa, Pawła Godźka, Perłowa, Pszczyńska od granicy z sołectwem Rudziczka do ul. Wyzwolenia numery parzyste oraz od ul. Wyzwolenia do końca, Srebrna, Stawowa, Szklarniowa, Wąska, Wielodroga, Wiosenna, Wyzwolenia, Złota

 

Gimnazjum Publiczne w Suszcu, ul. Szkolna 130

 

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

siedziba obwodowej komisji wyborczej właściwa dla głosowania korespondencyjnego

 

 

Informacje:

- głosowanie korespondencyjne.

Wyborca może głosować korespondencyjnie (art. 53a § 1 Kodeksu wyborczego).Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) do 15 dnia przed dniem wyborów, to jest do dnia 25 kwietnia 2015 r. W zgłoszeniu wyborca może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania,

- głosowanie przez pełnomocnika.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego imieniu. Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego imieniu. Do dnia 1 maja 2015 r. składane są wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 oraz z 2014 r. poz. 1428).

Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego,

 

- lokale wyborcze.

Lokale wyborcze otwarte będą, dla przeprowadzenia głosowania, w dniu 10 maja 2015 r. od godziny 700 do 2100, bez przerwy.

 

Wójt Gminy Suszec

 

Marian Pawlas