MENU

Dług publiczny - 2006

PROGNOZA KWOTY DŁUGU   GMINY  SUSZEC 
(INFORMACJA  O  ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZKACH I KREDYTACH)
NA 2006 R.
Załącznik nr 1
(w złotych)
Lp. Pożyczka - kredyt  Zadłużenie       na dzień ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU
(data umowy) 31.12.2005r. 2006 2007 2008 2009
1. Hala Sportowa Suszec  1 650 000 825 000 0 0 0
(Kredyt - BISE B-B - 11.10.2001)          
2. Kompleksowa modernizacja Domu Kultury w Suszcu.  235 731 235 731 145 731 22 731 0
(Pożyczka - WFOŚiGW - 2004)          
3. Termomodernizacja kompleksu szkolnego w Radostowicach ul. Dworcowa 56 wraz z rozbudową budynku szkolnego  425 119,00 425 119 211 119,00 0,00 0
  (Pożyczka - WFOŚiGW - 2005)          
  Razem kwota długu 2 310 850 1 485 850 356 850 22 731 0
 
Wykonane dochody/prognozowane dochody Gminy   * 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
25 626 163 25 241 973 25 000 000 24 900 000 24 799 731
Procent zadłużenia Gminy - do wykonanych dochodów                               (art. 170 ust. o fin.publ.)                                    9,0                -                 -                 -      - 
Procent spłaty rat kredytów i pożyczek  -            (art. 169 ust. o fin.publ.)                      4,5 5,4 1,4 0,1
Suszec, 16 stycznia 2006r.