I N F O R M A C J A

 

o Stanie Mienia Komunalnego na dzień 31 października 2005r.

(zgodnie z art. 120 ustawy o finansach publicznych)

 

 

Stan skomunalizowanego mienia na dzień 31.10.2004r. wynosił  147,66 ha, w tym zarząd i użytkowanie wieczyste  2,54 ha.

Stan mienia na dzień 31.10.2005r.  wynosi  149,87 ha.

 

W 2005r. przekazano w formie aportu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suszcu nieruchomości zajęte pod przepompownie ścieków o łącznej powierzchni 0,15 ha położone w Suszcu i Rudziczce na kwotę  34.819,00 zł.

W drodze darowizny przyjęto 0.08 ha gruntów stanowiących istniejące drogi położone w obrębie Suszec.

Zgodnie z art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przejęto 1,63 ha gruntów, które w wyniku podziału stały się z mocy prawa własnością Gminy oraz uregulowano w drodze cywilnoprawnej stan nieruchomości o pow. 0,29 ha położonej w Kryrach pod parking przy szkole podstawowej.

Na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody Śląskiego, zgodnie z art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy  reformujące administrację publiczną przejęto 0,0215 ha gruntów zajętych pod drogi gminne.

W drodze przetargu sprzedano 1,66 ha gruntów za kwotę  145 740,60 zł.

Aktem notarialnym zostały przekazane od Spółdzielni Mieszkaniowej „ NOWA” na własność Gminy Suszec grunty o pow. 1,3236 ha oraz w użytkowanie wieczyste grunty o pow. 0,6983 ha.

 

W roku 2006 planuje się uzyskać dochody z majątku Gminy w ogólnej kwocie
164 500,00 zł    w tym:

• czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe - 94 500,00 zł

• dochody z najmu - 5 000,00 zł

• czynsze za grunty i wieczyste użytkowanie gruntów -15 000,00 zł

• sprzedaż nieruchomości - 50 000,00 zł

 

 

Suszec, 31.10.2005r.

 

Sporz. H.L.

 

 

 

 

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Suszec na dzień  31.10.2005r.

 

 

I .  ZESTAWIENIE GRUNTÓW GMINY SUSZEC

 

 

 

Lp.

Wykaz  mienia

Rzeczowy wykaz mienia w jedn. fiz. (ha)

Wartość  wg stanu na

31.10.2004r

Fizyczny obrót mieniem w 2005 r.

Grunty wyszacowane  wg operatów

Stan mienia na 31.10.2005r

 

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

zasoby gruntowe

26,38

3.964.045,65

-34.810,00

+111947,30

-23 220,00

+34 810,00

4 041 182,95

2.

grunty rolne ,

leśne i wody

104,81

1.426.137,40

-145.740,60

+9 485,38

-

1.289.882,18

3.

zarząd i użytkowanie wieczyste

 

2,54

 

507.280,00

 

-

 

-

 

 

507.280,00

4.

drogi

15,44

1.262.570,00

+197.333,10

-

1.459.903,10

5.

Uż. wiecz. G.S.

0,70

 

+127 788,90

 

127 788,90

 

RAZEM:

149,87

7 160 033,05

266 004,08

+11 590,00

7 426 037,13

 

 

 

II .  OBRÓT  MIENIEM

 

  

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Mienie nabyte, w tym:

- darowizna

- nabycie

- sprzedaż

- przekazanie w formie aportu

- przyjęcie od SM

 

 

0,08

1,92

1,66

0,15

 

2,02

 

 

-

-

-

-

 

-

 

 

-

-

-

-

 

-

 

 

-

-

-

-

 

-

 

 

-

-

-

-

 

-

 

 

    8 150,00

198 668,48

145 740,60

  34 810,00

 

239 736,20

 

 

 

 

III.                WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

 

 

 

Grupa

KRŚT

 

Nazwa

 

Wartość na

 

 

Zakupy

Likwidacje

 

Wartość na

 

 

 

0

 

 

Grunty

 

7.160.033,05

 

+446.554,68

-180.550,60

 

7.426.037,13

 

I

 

Budynki i lokale

 

 

19.642.267,10

 

 

+297.557,17

 

19.939.824,27

 

II

 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

 

9.268.660,66

 

+7.409.653,54

-7.717.410,73

 

8.960.903,47

 

III

 

Kotły i maszyny energetyczne

 

238.796,07

 

 

+4.313,45

 

243.109,52

 

 

IV

 

 

 

Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

 

587.047,20

 

 

 

+130.522,24

-104.372,10

 

613.197,34

 

Wartości niematerialne i prawne

 

 

112.230,98

 

+4.392,00

 

116.622,98

 

V

 

Specjalistyczne maszyny , urządzenia i aparaty

 

 

85.152,33

 

+4.980,00

 

90.132,33

 

VI

 

Urządzenia techniczne

 

 

273.031,97

 

-2.318,00

 

270.713,97

 

VII

 

Środki transportu

 

457.609,94

 

 

 

457.609,94

 

VIII

 

Narzędzia , przyrządy , ruchomości i wyposażenie

 

 

291.544,33

 

+41.705,53

 

333.249,86

 

 

 

Razem

 

Środki trwałe

 

38.004.142,65

 

 

 

+8.335.286,61

-8.004.651,43

 

38.334.777,83

 

Wartości niematerialne i prawne

 

 

112.230,98

 

+4.392,00

 

116.622,98

 

 

 

 

 IV.                UDZIAŁY I AKCJE

 

 

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Wartość na 31.10.2004 r.

 

 

Zwiększenia

Zmniejszenia

 

Wartość na 31.10.2005

 

 

1.

 

Udział w Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach

 

10.000,00

 

-

 

 

10.000,00

 

2.

 

Udziały w Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej

 

30.000,00

 

-

 

30.000,00

 

3.

 

Udziały w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu

 

 

13.242.250,00

 

6.399.750,00

 

19.642.000,00

 

 

Razem :

 

13.282.250,00

 

6.399.750,00

 

19.682.000,00

 

 

 

 

V.     WYKAZ ZAJĘĆ HIPOTEKI NA RZECZ GMINY SUSZEC Z TYTUŁU  ZADŁUŻENIA

 

Lp.

Określenie nieruchomości

Wysokość hipoteki

 

  z należności podatkowych :

1.

KW nr 41582 prowadzonej dla nieruchomości obejmującej działkę nr 225/88 o pow. : 0,1015 ha

 

3.734,60

 

2.

KW nr 31616 prowadzonej dla nieruchomości obejmującej działkę nr  1 o pow. : 0,0540 ha

 

338,80

 

3.

KW nr 12130 prowadzonej dla nieruchomości obejmującej działkę nr 1611/30 o pow. : 0,0918 ha

 

3.460,50

 

4.

KW nr 40946 prowadzonej dla nieruchomości obejmującej działkę nr 184/6 o pow. : 0,6604 ha

 

3.372,60

 

5.

KW nr 32329 prowadzonej dla nieruchomości obejmującej działkę nr 1317/6 o pow. : 0,7116 ha

 

1.061,00

 

6.

KW nr 34206 prowadzonej dla nieruchomości obejmującej działkę nr 259/66 o pow. : 0,3870 ha

 

8.544,30

7.

KW nr 2813 prowadzonej dla nieruchomości obejmującej działkę nr 584/19 o pow : 0,4762 ha

 

1.509,20

 

 

Razem:

 

22.021,00

ze sprzedaży mienia Gminy :

 

1.

 

KW 34206 prowadzonej dla nieruchomości obejmującej działki  nr 259/66 i nr 482/66 o pow. 0,6504 ha

- hipotekę zabezpieczono kwotą 101.643,00 natomiast 

  sama wierzytelność wynosi :

  • należność główna 15.295,82 zł
  • odsetki na 30.09.2005 : 15.931,54 zł

 

 

101.643,00

 

 

Razem :

 

101.643,00

 

 

Wysokość hipoteki ogółem na rzecz Gminy :

 

123.664,00

 

 

 

VI. WYKAZ WIERZYTELNOŚCI ZASĄDZONYCH

 

 

1.

 

Wierzytelności zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego –Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach :

- należność główna:

- odsetki na dzień 30.08.2005

- koszty egzekucji

 

 

 

 

10.578,00

11.705,65

3.348,55

 

 

Razem wierzytelności zasądzone :

 

 

25.632,20

 

 

 

Edytował: UG Suszec
Data edycji: 24-10-2012 10:32:00