MENU

Majątek Gminy - 2006

I N F O R M A C J A

 

o Stanie Mienia Komunalnego na dzień 31 października 2005r.

(zgodnie z art. 120 ustawy o finansach publicznych)

 

 

Stan skomunalizowanego mienia na dzień 31.10.2004r. wynosił  147,66 ha, w tym zarząd i użytkowanie wieczyste  2,54 ha.

Stan mienia na dzień 31.10.2005r.  wynosi  149,87 ha.

 

W 2005r. przekazano w formie aportu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suszcu nieruchomości zajęte pod przepompownie ścieków o łącznej powierzchni 0,15 ha położone w Suszcu i Rudziczce na kwotę  34.819,00 zł.

W drodze darowizny przyjęto 0.08 ha gruntów stanowiących istniejące drogi położone w obrębie Suszec.

Zgodnie z art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przejęto 1,63 ha gruntów, które w wyniku podziału stały się z mocy prawa własnością Gminy oraz uregulowano w drodze cywilnoprawnej stan nieruchomości o pow. 0,29 ha położonej w Kryrach pod parking przy szkole podstawowej.

Na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody Śląskiego, zgodnie z art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy  reformujące administrację publiczną przejęto 0,0215 ha gruntów zajętych pod drogi gminne.

W drodze przetargu sprzedano 1,66 ha gruntów za kwotę  145 740,60 zł.

Aktem notarialnym zostały przekazane od Spółdzielni Mieszkaniowej „ NOWA” na własność Gminy Suszec grunty o pow. 1,3236 ha oraz w użytkowanie wieczyste grunty o pow. 0,6983 ha.

 

W roku 2006 planuje się uzyskać dochody z majątku Gminy w ogólnej kwocie
164 500,00 zł    w tym:

• czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe - 94 500,00 zł

• dochody z najmu - 5 000,00 zł

• czynsze za grunty i wieczyste użytkowanie gruntów -15 000,00 zł

• sprzedaż nieruchomości - 50 000,00 zł

 

 

Suszec, 31.10.2005r.

 

Sporz. H.L.

 

 

 

 

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Suszec na dzień  31.10.2005r.

 

 

I .  ZESTAWIENIE GRUNTÓW GMINY SUSZEC

 

 

 

Lp.

Wykaz  mienia

Rzeczowy wykaz mienia w jedn. fiz. (ha)

Wartość  wg stanu na

31.10.2004r

Fizyczny obrót mieniem w 2005 r.

Grunty wyszacowane  wg operatów

Stan mienia na 31.10.2005r

 

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

zasoby gruntowe

26,38

3.964.045,65

-34.810,00

+111947,30

-23 220,00

+34 810,00

4 041 182,95

2.

grunty rolne ,

leśne i wody

104,81

1.426.137,40

-145.740,60

+9 485,38

-

1.289.882,18

3.

zarząd i użytkowanie wieczyste

 

2,54

 

507.280,00

 

-

 

-

 

 

507.280,00

4.

drogi

15,44

1.262.570,00

+197.333,10

-

1.459.903,10

5.

Uż. wiecz. G.S.

0,70

 

+127 788,90

 

127 788,90

 

RAZEM:

149,87

7 160 033,05

266 004,08

+11 590,00

7 426 037,13

 

 

 

II .  OBRÓT  MIENIEM

 

  

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Mienie nabyte, w tym:

- darowizna

- nabycie

- sprzedaż

- przekazanie w formie aportu

- przyjęcie od SM

 

 

0,08

1,92

1,66

0,15

 

2,02

 

 

-

-

-

-

 

-

 

 

-

-

-

-

 

-

 

 

-

-

-

-

 

-

 

 

-

-

-

-

 

-

 

 

    8 150,00

198 668,48

145 740,60

  34 810,00

 

239 736,20

 

 

 

 

III.                WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

 

 

 

Grupa

KRŚT

 

Nazwa

 

Wartość na

 

 

Zakupy

Likwidacje

 

Wartość na

 

 

 

0

 

 

Grunty

 

7.160.033,05<