MENU

Dług publiczny - 2005

PROGNOZA  DŁUGU   GMINY  SUSZEC 
(INFORMACJA  O  ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZKACH I KREDYTACH)
a - kapitał
 b - odsetki
(w złotych)
Lp. Pożyczka - kredyt  Zadłużenie na dzień  Przewidyw. zadłużenie na dzień S P Ł A T Y  W  L A T A C H
(data umowy) 31.12.2004r. 31.12.2005r. 2005 2006 2007 2008 2009
1. Kanalizacja Rudziczka  985 000 245 000 740 000 245 000 0 0 0
(WFOŚiGW - 28.12.2000) 58 275 8 325 49 950 8 325 0 0 0
2. Hala Sportowa Suszec  2 475 000 1 650 000 825 000 825 000 825 000 0 0
(BISE B-B - 11.10.2001) 900 000 500 000 400 000 300 000 200 000 0 0
3. Kompleksowa modernizacja Domu Kultury w Suszcu.  39 666 235 731 0 0 90 000 123 000 22 731
(WFOŚiGW - 2004) 21 305 16 563 4 742 7 072 6 360 2 960 171
               
  Razem kapitał 3 499 666 2 130 731 1 565 000 1 070 000 915 000 123 000 22 731
  Razem odsetki  979 580 524 888 454 692 315 397 206 360 2 960 171
  OGÓŁEM: 4 479 246 2 655 619 2 019 692 1 385 397 1 121 360 125 960 22 902
PROGNOZOWANY STAN ZADŁUŻENIA NA KONIEC DANEGO ROKU 4 479 246 2 655 619 2 656 619 1 270 222 148 862 22 902 0
 
Prognozowane dochody Gminy      31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
    22 865 699 22 800 000 22 850 000 22 900 000 22 950 000
Procent spłat zadłużenia do prognozowanych dochodów  Gminy       (art. 113 ust. o fin. publ.)                     8,8                    6,1                    4,9                    0,6                  0,1   
Procent zadłużenia Gminy             (art. 114 ust. o fin. publ.)                   11,6                    5,6                    0,7                    0,1                    -    
Suszec, 19 stycznia 2005r.