MENU

Majątek Gminy - 2005

I N F O R M A C J A

 

o stanie mienia komunalnego Gminy Suszec

na dzień 31 października 2004r.

(zgodnie z art. 120 ustawy o finansach publicznych)

 

 

Stan skomunalizowanego mienia na dzień 31.10.2003r. wynosił  148,81 ha, w tym zarząd i użytkowanie wieczyste  2,54 ha.

Stan mienia na dzień 31.10.2004r.  wynosi  147,66 ha.

 

W 2004r. przekazano w formie aportu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Sp z o.o. w Suszcu nieruchomości zajęte pod przepompownie i oczyszczalnię ścieków o łącznej powierzchni 0,33 ha położone w Suszcu i Kobielicach na kwotę  23.092, 60 zł.

W drodze darowizny przyjęto 0.30 ha gruntów stanowiących istniejące drogi położone w obrębie Radostowice  (0,0187 ha) oraz Kobielice (0,1660 ha).

W celu realizacji zadania pn. komunalizacja Gminy zakupiono w drodze cywilno prawnej 0,2458 ha gruntów, w tym: 0,0678 ha pod drogę położoną w Rudziczce stanowiącą dojazd do oczyszczalni ścieków, 0,0591 ha pod przepompownie w Rudziczce oraz 0,1189 ha pod parking przy szkole podstawowej w Suszcu.

Zgodnie z art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przejęto 1,4205 ha gruntów, które w wyniku podziału stały się z mocy prawa własnością Gminy.

Na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody Śląskiego, zgodnie z art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy  reformujące administrację publiczną przejęto 0,1479 ha gruntów zajętych pod drogi gminne.

W 2004r. dokonano zamiany nieruchomości położonej w Rudziczce o pow. 0,0511 ha na działkę stanowiącą drogę ( ul. Kwiatowa ) o pow. 0,0386 ha.

 

 

W roku 2005 planuje się uzyskać dochody z majątku Gminy w ogólnej kwocie 353 300 zł, w tym:

czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe - 94 500 zł

czynsze za grunty i wieczyste użytkowanie gruntów - 13 800 zł

sprzedaż nieruchomości - 245 000 zł

 

                     

                                               

Załącznik do informacji

o stanie mienia komunalnej

Gminy Suszec na dzień 31.10.2004 r.

 

 

I .  ZESTAWIENIE GRUNTÓW GMINY SUSZEC

 

Lp.

Wykaz  mienia

Rzeczowy wykaz mienia w jedn. fiz. (ha)

Wartość  wg stanu na

31.10.2003r

Fizyczny obrót mieniem w 2004 r.

Grunty wyszacowane  wg operatów

Stan mienia na 31.10.2004r

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1.

 

 

Zasoby gruntowe

 

25,21

 

3.723.238,75

 

+79.316,90

 

+161.490,00

 

3.964045,65

 

2.

 

Grunty rolne ,

leśne i wody

 

106,47

 

1.453.800,00

 

-27.662,60

 

-

 

1.426.137,40

 

3.

 

Przekazane w zarząd i użytkowanie wieczyste

 

 

2,54

 

 

507.280,00

 

 

-

 

 

-

 

 

 

507.280,00

 

4.

 

Drogi

 

13,44

 

1.262.510,00

 

+60,00

 

-

 

1.262.570,00