MENU

Gminny Zespół Usług Wspólnych

 

 

Gminny Zespół Usług Wspólnych

Dyrektor Zespołu - Zbigniew Łoza

 e-mail: kierownik@gzo.suszec.pl

ul. Wyzwolenia 2
43-267 Suszec

tel. 212-42-77

e-mail: gzo@gzo.suszec.pl

                                    

Gminny Zespół  Usług Wspólnych, zwany  dalej „Zespołem”, jest jednostką organizacyjną Gminy Suszec, powołaną Uchwałą Rady Gminy Suszec Nr XXXI/39/150/93 z dnia 24 listopada 1993 r., nie posiadającą osobowości prawnej,  działającą na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870),

3) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047),

4) statutu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/223/2016 Rady Gminy Suszec z dnia 27 października 2016 r.

 

1. Pełna nazwa Zespołu brzmi: Gminny Zespół Usług Wspólnych w  Suszcu, nazwa skrócona Zespołu brzmi: GZUW Suszec.

2.  Siedzibą Zespołu  jest Suszec, ul. Wyzwolenia 2, 43 – 267 Suszec

3.  Zespół prowadzi działalność na terenie Gminy  Suszec.

4. Zespół jest samorządową jednostką budżetową.

 

Przedmiot działalności:

Przedmiotem  działania Zespołu, jako jednostki obsługującej,  jest świadczenie usług z zakresu wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej na rzecz następujących jednostek organizacyjnych Gminy Suszec:

1)    Gimnazjum  Publiczne w Suszcu , ul. Szkolna 130,  43-267 Suszec,

2)    Gimnazjum Publiczne w Radostowicach,  ul. Dworcowa 42,  43-262 Radostowice,

3)     Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudziczce , ul. Woszczycka  20,  43-267 Rudziczka,

4)    Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kryrach , ul. Nierad 86,  43-265 Kryry,

5)    Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mizerowie , ul Nadrzeczna 31,  43-265 Mizerów,

6)    Szkoła Podstawowa w Suszcu,  ul. Szkolna 130,   43-267 Suszec,

7)    Szkoła Podstawowa w Kobielicach,  ul. Topolowa 61,   43-262 Kobielice,

8)    Szkoła Podstawowa w Radostowicach,  ul. Dworcowa 56,  43-262 Radostowice,

9)    Przedszkole Publiczne w Suszcu,  ul. Św. Jana 70,   43-267 Suszec,

10) Przedszkole Publiczne w Radostowicach , ul Dworcowa 42,  43-262 Radostowice,

​11) Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu, ul, Szkolna 130A,  43-267 Suszec.

 

Zakres obowiązków Zespołu w stosunku do jednostek obsługiwanych:

1.  Rachunkowość i sprawozdawczość, zgodnie z przepisami o rachunkowości i  ustawy o finansach publicznych. 

2.   Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej:

1)        prowadzi obsługę rachunków bankowych,

2)        zgłasza i wyrejestrowuje z ZUS pracowników jednostek obsługiwanych i Zespołu,

3)        sporządza listy wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy i wykonuje dyspozycje   ich wypłat,

4)        nalicza i wykonuje dyspozycje  należnych  świadczeń  na rzecz ZUS i urzędu skarbowego,

5)        ewidencjonuje dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

6)        przygotowuje dane  rozliczenia finansowego  projektów realizowanych przez jednostki obsługiwane ze środków zewnętrznych,

7)        prowadzi obsługę finansowo-księgową zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jednostek wymienionych w § 5,

8)        przygotowuje  dane do sprawozdania z wysokości osiągniętych średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela.

3. W zakresie  administracyjno-organizacyjnym:

1)        prowadzi obsługę spraw płacowych i kadrowych dyrektorów jednostek obsługiwanych;

2)        przygotowuje dane do sporządzenia  arkuszy organizacyjnych  szkół oraz sporządza informacje  i analizy dotyczące arkuszy organizacyjnych  dla organów gminy;

3)        prowadzi lokalną bazę danych oświatowych SIO, zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej;

4)        przygotowuje dane do bieżącej    analizy  wykonania planów finansowych;

5)        organizuje   obsługę prawną na rzecz jednostek obsługiwanych;

6)        sporządza materiały i dane dla projektów aktów prawnych dotyczących jednostek obsługiwanych i Zespołu;

7)        przygotowuje i opracowuje dane  do sprawozdań i analiz dotyczących  jednostek obsługiwanych i Zespołu;

8)        prowadzi obsługę finansowo – księgową zadań statutowych jednostek obsługiwanych i świadczeń na rzecz uczniów będących zadaniami dyrektorów jednostek obsługiwanych;

9)        zbiera i opracowuje dane dla rozliczania podatku VAT obsługiwanych jednostek.

 

Zadania wynikające z upoważnień Wójta Gminy Suszec:

1.       Przygotowywanie materiałów merytorycznych dla Wójta Gminy związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz organizacją egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego.

2.       Przygotowywanie  konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych, zgodnie z  przepisami  prawa  oświatowego.

3.       Przygotowywanie dokumentacji związanej z powierzeniem i odwołaniem ze stanowiska dyrektora szkoły lub przedszkola.

4.       Przygotowywanie dokumentacji związanej z oceną pracy dyrektorów szkół i  przedszkoli.

5.       Przygotowywanie wniosków  i decyzji o nagrody Wójta dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

6.       Przygotowywanie projektów dokumentów  oraz przechowywanie dokumentacji  związanej z kontrolą obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

7.       Przygotowywanie projektów zaświadczeń o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i przedszkoli na terenie Gminy Suszec oraz przechowywanie dokumentacji.

8.       Przygotowywanie projektów  pism  i  korespondencji  w sprawach  oświaty przekazanych do załatwienia w formie polecenia służbowego.

9.       Przygotowywanie  dokumentacji i rozliczeń w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

10.    Przygotowywanie dokumentacji i rozliczeń w zakresie otrzymanych dotacji celowych  na zadania oświatowe oraz  na  realizację oświatowych  programów rządowych a także innych instytucji i organizacji pozarządowych.

11.    Przygotowywanie  dokumentacji i dokonywanie rozliczeń udzielanych przez Gminę Suszec dotacji celowych na zadania oświatowe w ramach porozumień i umów  zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

12.    Przygotowywanie  i rozliczania  dotacji  udzielanych  przez Gminę Suszec dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz kontrola prawidłowości ich pobrania  i wykorzystania.

13.    Przygotowywanie   rozliczania zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dziecka uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez inne gminy a będącego mieszkańcem gminy Suszec.

14.    Przygotowywanie  rozliczania zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dziecka uczęszczającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Suszec a będącego mieszkańcem innych gmin.

 

Organizacja i zarządzanie

1.      Działalnością Zespołu kieruje Dyrektor, działając jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Suszec. Dyrektor reprezentuje Zespół na zewnątrz.

2.       Szczegółową organizację wewnętrzną Zespołu określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Zespołu.

3.      Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach  obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych.

4.      Podstawę gospodarki finansowej  Zespołu stanowi plan finansowy.