MENU

Przedszkole Publiczne w Radostowicach

 

Przedszkole Publiczne w Radostowicach

 

ADRES – 43-262 Radostowice, ul. Dworcowa 42

                   tel. 21-25-299

                   e-mail: przedszkole.radostowice@op.pl

STATUS PRAWNY – jednostka organizacyjna Gminy Suszec, utworzona na podstawie AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO zgodnie z art. 58 ustawy o systemie oświaty (DZ.U. Nr 67 z 1996r., poz.329 ze zm.)

FORMA PRAWNA – jednostka budżetowa gminy, nie posiada osobowości prawnej, zaliczana do sektora finansów publicznych

ORGANIZACJA – organizację przedszkola określa STATUT PRZEDSZKOLA zgodnie z art. 60 ustawy o systemie oświaty

ORGANY PRZEDSZKOLA:

Dyrektor – mgr Janina Bartas – dyrektor przedszkola od 1983r. powołany przez organ prowadzący, nauczyciel nauczania przedszkolnego. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkoły

Rada Pedagogiczna

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

 Rada Rodziców

Skład: Renata Gogol – przewodnicząca

Jolanta Moll – sekretarz

Bogusława Wróblewska - skarbnik

W przedszkolu powołuje się radę rodziców, będącą wewnętrznym organem przedszkola.

 1. w skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców, wybrani przez ogół rodziców na zebraniu ogólnym,
 2. rada rodziców uchwala regulamin swej działalności, zgodnie z art. 53 ust. 3 z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola,
 3. do ustawowych kompetencji rady rodziców, należy prawo występowania do dyrektora i rady pedagogicznej przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,
 4. w celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady ich wydatkowania określa regulamin rady.

REJESTRY, EWIDENCJE, PROTOKOLARZE, ARCHIWA

 Rejestry:

 • wypadków
 • zamówień publicznych
 • wyjść pracowniczych,
 • umów,
 • skarg i wniosków.

Ewidencje:

 • księga ewidencji dzieci,
 • księga inwentarzowa,
 • karty ewidencyjne wyposażenia,
 • przebiegu pojazdów,
 • czasu pracy

Protokolarze:

 • Rady Pedagogicznej,
 • Rady Rodziców,
 • Zebrań z rodzicami

Archiwa:

 • dzienniki zajęć
 • dzienniki zajęć pozalekcyjnych,
 • arkusze ocen,
 • arkusze obserwacji

Rejestry druków ścisłego zarachowania:

- księga druków ścisłego zarachowania (listy zbiorcze potwierdzone podpisem)

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

 1. Skargi i wnioski przyjmuje dyrektor przedszkola na piśmie.
 2. Dyrektor w ciągu 14 dni zobowiązany jest rozpatrzyć skargę i zawiadomić pisemnie o sposobie jej załatwienia.
 3. W zakresie tym stosuje się Kodeks postępowania administracyjnego