MENU

Gimnazjum Publiczne w Suszcu

 

Gimnazjum Publiczne w Suszcu

 

ADRES– 43-267 Suszec, ul. Szkolna 132

                  tel. (fax) - 21-24- 210

                  e-mail: gimsuszec@onet.eu

STATUS PRAWNY – jednostka organizacyjna Gminy Suszec, utworzona na podstawie AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO zgodnie z art. 58 ustawy o systemie oświaty (DZ.U. Nr 67 z 1996r., poz.329 ze zm.) Uchwała Rady Gminy Suszec Nr VIII/ 23/55/99 z dnia 31 marca 1999r.

FORMA PRAWNA – jednostka budżetowa gminy, nie posiada osobowości prawnej, zaliczana do sektora finansów publicznych

ORGANIZACJA – organizację gimnazjum określa STATUT GIMNAZJUM nadany zgodnie z art. 60 ustawy o systemie oświaty.

MAJĄTEK GIMNAZJUM – stanowi własność Gminy Suszec

ORGANY GIMNAZJUM:

Dyrektor – mgr Renata Zając – dyrektor gimnazjum od 1999r. powołany przez organ prowadzący, nauczyciel matematyki i informatyki. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkoły

 Rada Pedagogiczna

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzenie planów pracy szkoły,
 2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

Rada Rodziców

Skład: Janina Kiermasz – przewodnicząca

Olga Tomaszewska – zastępca przewodniczącego

Edyta Płaonka – skarbnik

Kornelia Zając – sekretarz

Do kompetencji stanowiących rady rodziców należy:

 1. współpraca z wychowawcami klas i dyrekcją szkoły w zakresie rozwiązywania spraw wewnętrznych w szkole,
 2. współpraca z wychowawcami klas i dyrekcją szkoły w zakresie organizacji imprez ogólnoszkolnych,
 3. możliwość występowania do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
 4. możliwość gromadzenia funduszy z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł w celu wspierania statutowej działalności szkoły,
 5. zasady wydawania w/w funduszy określane są uchwałami zarządu i zebrania ogólnego rady rodziców.

Samorząd Uczniowski

 

Organami samorządu są:

 1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
 2. Rada Samorządu Uczniowskiego (RSU), w której skłąd wchodzi po trzech przedstawicieli każdej klasy
 3. Zarząd Rady w składzie:
 • przewodniczący
 • zastępca
 • sekretarz
 • skarbnik

Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

W gimnazjum obowiązują następujące zasady tworzenia organów samorządu:

 • w skłąd RSU wchodzi po trzech przedstawicieli poszczególnych klas wybieranych przez wszystkich uczniów i nauczycieli w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym,
 • każda nowo powołana Rada Samorządu Uczniowskiego dokonuje wyboru przewodniczącego zarządu, członków poszczególnych sekcji,
 • opiekę nad RSU pełnią wybrani przez uczniów i zaakceptowani przez dyrektora i radę pedagogiczną nauczyciele.

Kadencja organów samorządu trwa 1 rok.

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:

 • przedstawianie dyrektorowi gimnazjum i radzie pedagogicznej wniosków i opinii w sprawach dotyczących gimnazjum, a w szczególności dotyczących praw, obowiązków i uprawnień ucznia,
 • reprezentowanie interesów uczniów w zakresie organizacji życia szkoły,
 • opiniowanie programu wychowawczego szkoły i statutu szkoły,
 • redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej,
 • współtworzenie strony internetowej szkoły,
 • prawo wyboru nauczyciela opiekuna.

Zasady pracy Samorządu Uczniowskiego określa regulamin jej działalności.

REJESTRY, EWIDENCJE, PROTOKOLARZE, ARCHIWA

Rejestry:

 • wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego,
 • wydanych aktów nadania, stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
 • rejestr zaświadczeń nauczycieli, którzy w wyniku postępowania kwalifikacyjnego prze komisją kwalifikacyjną otrzymali stopień nauczyciela kontraktowego,
 • wyjść pracowników,
 • wyjazdów samochodowych,
 • lista obecności pracowników obsługi i administracji,
 • wypadków,
 • delegacji,
 • nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego,
 • zamówień publicznych,
 • wydanych legitymacji szkolnych,
 • wydanych legitymacji nauczycielskich,
 • wydanych zaświadczeń,
 • kart motorowerowych,
 • świadectw szkolnych,
 • skarg i zażaleń,
 • zarządzeń wewnętrznych,
 • zastępstw za nauczycieli nieobecnych,
 • opinii i orzeczeń z PPP
 • dzieci objętych zajęciami rewalidacyjnymi,
 • uczniów, którym przyznano jednorazowe zasiłki losowe i inną pomoc materialną,
 • uczniów korzystających z obiadów darmowych,
 • programów szkolnych,
 • pism wpływających i wychodzących

Ewidencje:

 • księga ewidencji dzieci,
 • księga uczniów,
 • księga inwentarzowa,
 • ewidencja księgozbioru,
 • ewidencja broszur i podręczników,
 • ewidencja przebiegu pojazdu,
 • ewidencja kontroli sanitarno-higienicznej,
 • ewidencja wizytacji

Protokolarze:

 • Rady Pedagogicznej,
 • Rady Rodziców,
 • Samorządu Uczniowskiego.

Archiwa:

 • dzienniki lekcyjne,
 • dzienniki zajęć pozalekcyjnych,
 • arkusze ocen,
 • pozostała dokumentacja szkoły.

Rejestry druków ścisłego zarachowania:

 • księga druków ścisłego zarachowania (świadectwa, legitymacje nauczycielskie, legitymacje uczniowskie, karty motorowerowe)

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Sprawy różne dotyczące placówki oświatowej załatwia Dyrektor Gimnazjum zgodnie z zakresem kompetencji i w trybie i na zasadach Kodeksu postępowania administracyjnego. Dyrektor udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.